Κοινωνικά Δίκτυα

RIS3 στη Θεσσαλία

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σε γενικές γραμμές, η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει μία διαδικασία διαμόρφωσης αναπτυξιακού οράματος, αναγνώρισης πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξιοποίησης «έξυπνων» μέτρων πολιτικής για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας με βάση τη γνώση.

Η διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στη Θεσσαλία ξεκίνησε με τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας (ΠΣΚΘ) τον Απρίλιο του 2013.

Στην πρώτη του συνεδρίαση, το ΠΣΚΘ συγκρότησε εννέα Θεματικές Ομάδες Εργασίας για ν’ αποτυπώσουν την κατάσταση στην περιφερειακή οικονομία και να αναγνωρίσουν το δυναμικό για καινοτομία στους ακόλουθους κλάδους: (α) πρωτογενής τομέας, (β) τρόφιμα-ποτά, (γ) προϊόντα μετάλλου – μεταλλικές κατασκευές, (δ) τεχνολογίες πληροφορικής – επικοινωνιών, (ε) πολιτισμός – τουρισμός, (στ) ενέργεια – περιβάλλον, (ζ) υπηρεσίες υγείας, (η) logistics και (θ) έρευνα – εκπαίδευση. Οι ΘΟΕ ακολουθούν ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυσή τους που βασίζεται στη μεθοδολογία RIS3 Key.

Μέχρι τα τέλη του 2013 αναμένεται να οργανωθούν αντίστοιχες δραστηριότητες για τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ΘΟΕ, ώστε να ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα της RIS3 σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσεχείς δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδιασμού της RIS3 μπορείτε να βρίσκετε στη σχετική ενότητα.

Μείνετε συντονισμένοι! Η συνεισφορά σας είναι απαραίτητη.

Κοινωνικά Δίκτυα


Κείμενα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν τα αποτελέσματα των εργασιών των Θεματικών Ομάδων Εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία.

Κείμενα σε Διαβούλευση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Υποστηρικτικό Υλικό

Στην παρούσα ενότητα κοινοποιούμε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ορισμένα κατευθυντήρια κείμενα και κείμενα στρατηγικής που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία ανάπτυξης Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ανακοινώσεις

Δραστηριότητες

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής RIS3 στη Θεσσαλία, υλικό από προηγούμενες δραστηριότητές μας (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των παρουσιάσεων που έγιναν) και τρόπους να επικοινωνείτε με την Ομάδα Ανάπτυξης της RIS3 στη Θεσσαλία.