Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα

RIS3 Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης

Δείτε εδώ την 2η έκδοση της εξειδίκευσης σχεδίου δράσης.

Στις 13-05-2016 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Σχέδιο Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. (Πρακτικό 6/13-05-2016, θέμα 2ο και με ΑΔΑ: 709Ψ7ΛΡ-ΦΧΣ του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας)

Το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης η οποία έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα και προέβλεπε συλλογή και επεξεργασία ιδεών με σκοπό την εξειδίκευση των μελλοντικών δράσεων της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σχετικά Άρθρα