Κοινωνικά ΔίκτυαΥπηρεσίες για Ερευνητές

Συγκεκριμένα η μέχρι τώρα λειτουργία του Γραφείου στοχεύει:

 1. στη παροχή συστηματικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τις ερευνητικές δυνατότητες του ΠΘ,
 2. στη προβολή του ερευνητικού έργου αλλά και διάχυση των ερευνητικών «εκροών» του Ιδρύματος,
 3. στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους αντίστοιχους φορείς και οργανισμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 4. στη παροχή σειράς εξειδικευμένων ερευνητικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς όλους τους πιθανούς εξωτερικούς χρήστες (πχ παραγωγικοί φορείς),
 5. στην παροχή οργανωμένης και συστηματικής υποστήριξης σε όλους τους ενδιαφερόμενους «εσωτερικούς» χρήστες του ΠΘ (μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό προσωπικό, κ.α.) σε θέματα που σχετίζονται τόσο με τη νομική κατοχύρωση όσο και την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών εκροών του Ιδρύματος, όπως:
  • κατοχύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
  • παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε τρίτους,
  • δυνατότητα εμπορικής αξιολόγησης και αξιοποίησης των ερευνητικών προϊόντων
 6. στη παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για πιθανές πηγές χρηματοδότησης σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, ικανές να υποστηρίξουν την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την «ωφέλιμη» σύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής και τις αναδυόμενες συνέργειες αυτής της σύνδεσης, η δημιουργία του Περιφερειακού κόμβου ενίσχυσης Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας μέσω ενός κεντρικού Γραφείου θα συμβάλει στη δημιουργία μιας οργανωμένης υποδομής υποστήριξης και τεχνολογικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Το προτεινόμενο κεντρικό Γραφείο θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος με έδρα τη πόλη του Βόλου, ενεργοποιώντας παράλληλα και τους άλλους ερευνητικούς φορείς στις άλλες πόλεις της Περιφέρειας (Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα) που θα λειτουργούν σαν συμπληρωματικές «αντένες» του κεντρικού Γραφείου δημιουργώντας την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Το κεντρικό Γραφείο, στελεχωμένο με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας, θα λειτουργήσει στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένης ενημέρωσης και υποστήριξης προσφέροντας σε όλους τους αποδέκτες χρήστες (επιχειρηματικούς και μη) μια σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις (one stop shop) που εκτός των συμβατικών και παραδοσιακών υπηρεσιών θα περιλαμβάνει:

 1. Ολοκληρωμένο μηχανισμό χαρτογράφησης ερευνητικών αποτελεσμάτων & επιχειρησιακών αναγκών

  Μέσω της συγκεκριμένης δομής θα αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός «χαρτογράφησης» και προβολής όλου του διαθέσιμου ερευνητικού έργου (σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο) αλλά και προσδιορισμού των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων σε όρους τεχνολογικής υποστήριξης και καινοτόμων εφαρμογών.

 2. Πλατφόρμα ενισχυμένης πληροφόρησης (informational platform) & συμβουλευτικής υποστήριξης

  Η προτεινόμενη δομή του γραφείου μας αναμένεται να υιοθετήσει ένα σαφώς ενισχυμένο πληροφοριακό χαρακτήρα ενώ παράλληλα ο συμβουλευτικός του ρόλος θα εμπλουτιστεί σημαντικά, λειτουργώντας πλέον στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας προώθησης και διάχυσης σχετικής πληροφορίας αλλά και εξειδικευμένης εξυπηρέτησης/καθοδήγησης προς όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες (εσωτερικούς και μη). Συγκεκριμένα και μέσω της ενισχυμένης λειτουργίας του γραφείου μας θα εξασφαλίζεται η άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας ενημέρωσης και πληροφόρησης με όλες τις νέες ερευνητικές εφαρμογές, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας ως προς την ποιοτική αξιοποίηση της καινοτομίας αλλά και των αποτελεσμάτων της Ε&Τ από τα αντίστοιχα ερευνητικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλίας). Ο συμβουλευτικός ρόλος του περιφερειακού κόμβου (δηλ. του γραφείου μας) θα περιλαμβάνει τη παροχή μια σειράς υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με εφαρμογές ερευνητικών αποτελεσμάτων, νέων τεχνολογιών και καινοτομιών και συγκεκριμένα:

  • την αναβαθμισμένη πληροφόρηση και υποστήριξη στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεσιτείας αλλά κυρίως την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
  • την ειδική καθοδήγηση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, αναζήτησης εταίρων, προτυποποίησης / πιστοποίησης, τεχνολογικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών,
  • την πρόσβαση σε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διεθνή δίκτυα, συνεργατικούς σχηματισμούς, κέντρα καινοτομίας και ανάπτυξης αλλά και
  • την προώθηση όλων των σχετικών ενεργειών της δημιουργίας start up’s και spin-off εταιρειών.
 3. Ολοκληρωμένο μηχανισμό χαρτογράφησης ερευνητικών αποτελεσμάτων επιχειρησιακών αναγκών

  Το γραφείο μας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας και προώθησης του ερευνητικού έργου αλλά και όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ και προβολής που αναμένεται να αναπτύξει για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά στο σχέδιο αυτό προβλέπεται:

  • η συμμετοχή του γραφείου μας σε εκθέσεις που διοργανώνουν φορείς επιχειρήσεων της Περιφέρειας (π.χ. Εμπορικά επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων Κεντρικής Ελλάδος) αλλά και σε διάφορες άλλες δράσεις δημοσιότητας (εκθέσεις, ημερίδες, workshops) που οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού,
  • τη διοργάνωση ημερίδας εθνικής εμβέλειας που θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα, να ενημερωθούν για τις ποιοτικές «εκροές» του ερευνητικού ιστού της Θεσσαλίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλίας) αλλά και για τις προσφερόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες του Γραφείου, εξετάζοντας τις προοπτικές αξιοποίησης αυτών προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να ανταλλάξουν απόψεις με κορυφαίους ερευνητές του χώρου που θα προέρχονται από τα αντίστοιχα τεχνολογικά πεδία,
  • την οργάνωση επιχειρηματικών «αποστολών» σε επιχειρήσεις και αντίστοιχες υποδομές του εξωτερικού (ερευνητικές και μη) με βασικό στόχο την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τους αντίστοιχους φορείς, εξασφαλίζοντας α) διευρυμένη προβολή και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ερευνητικών «προϊόντων» της Περιφέρειας, β) μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό και γ) ανταλλαγή καλών πρακτικών σε όρους Ε&Τ και Καινοτομικότητας.

Βασική προτεραιότητα του γραφείου μας αναμένεται να αποτελέσει και η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας με αντίστοιχους ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς, όπως είναι τα δίκτυα επιχειρήσεων και οι ερευνητικές κοινοπραξίες με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να ενθαρρυνθεί και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τοπικούς φορείς (π.χ. επιμελητήρια, αναπτυξιακούς οργανισμούς, συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων) αλλά και με συγκεκριμένους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι και θα αποτελούν μια συνεχή αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις σε όρους τεχνολογικών και καινοτομικών εφαρμογών, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό το κεντρικό Γραφείο με όλες τις απαιτούμενες πληροφοριακές «εισροές». Συγκεκριμένα αυτή η ενισχυμένη δράση δικτύωσης που θα υιοθετήσει το γραφείο μας αναμένεται να συμβάλλει:

  • στη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών έργων διαπεριφερειακής ή/και διεθνούς εμβέλειας,
  • στη πρόσβαση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδρυμάτων σε νέες επιστημονικές «συμμαχίες» (scientific alliances) ερευνητικού χαρακτήρα,
  • τη διεθνή τεχνολογική και εμπορική αξιολόγηση τεχνολογιών, προϊόντων και διαδικασιών,
  • τη τεχνολογική υποστήριξη εταιρειών από επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό και
  • τον προσδιορισμό αναγκών κατάρτισης του προσωπικού των τοπικών επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.