Κοινωνικά ΔίκτυαΤο Προφίλ του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Γραφείο, με σαφή προσανατολισμό την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς. Η συστηματική λειτουργία του Γραφείου αναμένεται να συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Βασικός στόχος του Γραφείου μας είναι η σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια αγορά.

Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται και υποστηρίζονται παράλληλα μια σειρά δράσεων όπως ο Κόμβος έρευνας και καινοτομίας, ο συντονισμός και η σύνταξη των δράσεων «Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία - RIS3» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η λειτουργία γραφείου Υποστήριξης Ερευνητικών Έργων, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες για την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης, παρέχοντας:

 • πληροφορίες σχετικές με χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων, όρους χρηματοδότησης και τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • συνεχή ενημέρωση για νέα αιτήματα συνεργασιών από/προς το ΠΘ
 • ειδική ομάδα για την αναζήτηση χορηγών και υποτροφιών

Επίσης, θα διατηρεί και θα ενημερώνει διαρκώς ειδική βάση δεδομένων με τα γνωστικά αντικείμενα των εργαστηρίων και των ερευνητών (μελών ΔΕΠ), ούτως ώστε να διευκολύνεται η αντιστοίχιση πηγών και χρηστών (matching).

 • Θα διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης.
 • Θα συμβάλει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης της έρευνας και θα παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, έχοντας συστηματική εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες συνεργατών (υπαλλήλων) του Γραφείου.
 • Θα παρέχει οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους χρήστες του ΠΘ (μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό προσωπικό, κ.α.) :
  • για την υποβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων και στην αναζήτηση εύρεσης των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων ή νέων πηγών χρηματοδότησης
  • για τη χορήγηση αδειών ευρεσιτεχνίας και την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών αλλά και τη δημιουργία εταιρειών τεχνολογικής βάσης (spin-off)
 • Θα καταγράφει υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς τόσο σε προϊόντα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας,
 • Θα παρέχει μεθοδική και συνεχή υποστήριξη του επιστημονικού προσωπικού, για πιθανές συνεργασίες με τρίτους (παραγωγικούς φορείς και μη), για τη δημιουργία και την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών που θα οδηγούν σε ερευνητικές συνεργασίες
 • Θα στηρίζει δραστηριότητες για την τόνωση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.