Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 στη Θεσσαλία

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σε γενικές γραμμές, η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει μία διαδικασία διαμόρφωσης αναπτυξιακού οράματος, αναγνώρισης πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξιοποίησης «έξυπνων» μέτρων πολιτικής για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας με βάση τη γνώση.

Η διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στη Θεσσαλία ξεκίνησε με τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας (ΠΣΚΘ) τον Απρίλιο του 2013. Στην πρώτη του συνεδρίαση, το ΠΣΚΘ συγκρότησε εννέα Θεματικές Ομάδες Εργασίας για ν’ αποτυπώσουν την κατάσταση στην περιφερειακή οικονομία και να αναγνωρίσουν το δυναμικό για καινοτομία στους ακόλουθους κλάδους: (α) πρωτογενής τομέας, (β) τρόφιμα-ποτά, (γ) προϊόντα μετάλλου – μεταλλικές κατασκευές, (δ) τεχνολογίες πληροφορικής – επικοινωνιών, (ε) πολιτισμός – τουρισμός, (στ) ενέργεια – περιβάλλον, (ζ) υπηρεσίες υγείας, (η) logistics και (θ) έρευνα – εκπαίδευση. Οι ΘΟΕ ακολούθησαν ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυσή τους που βασίστηκε στη μεθοδολογία RIS3 Key.

Στα μέσα Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε το προσχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας που καλύπτει τα τέσσερα πρώτα βήματα του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μείνετε συντονισμένοι!