Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα


RIS3 Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης

Δείτε εδώ την 2η έκδοση της εξειδίκευσης σχεδίου δράσης.

Στις 13-05-2016 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Σχέδιο Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. (Πρακτικό 6/13-05-2016, θέμα 2ο και με ΑΔΑ: 709Ψ7ΛΡ-ΦΧΣ του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας)

Το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης η οποία έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα και προέβλεπε συλλογή και επεξεργασία ιδεών με σκοπό την εξειδίκευση των μελλοντικών δράσεων της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


Ενδιάμεσο Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση.

To Γραφείο μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας διαμορφώνουν την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην Θεσσαλία.


Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.


Η διαβούλευση έκλεισε στις 02-07-2014.


Οριστικό κείμενο:
Ενδιάμεσο Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Ο Πολιτιστικός και Τουριστικός Τομέας στη Θεσσαλία - Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον Πολιτιστικό και Τουριστικό τομέα, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο πολιτιστικός και τουριστικός τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής - Δημήτριος Γούσιος: Πολιτισμός - Τουρισμός, Παρουσίαση growth story
Εισηγητής – Ιωάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της ευφυούς εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητής - Καθηγητής Δημήτριος Γούσιος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αποτελέσματα Α΄ Κύκλου διαβούλευσης για τους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σαραφίδου Μελίνα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Προϊσταμένη): Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυους Εξειδίκευσης RIS3 στη Περιφέρεια Θεσσαλίας στου τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού

Ο Τομέας του Περιβάλλοντος στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον τομέα του Περιβάλλοντος, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο Τομέας του Περιβάλλοντος στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγήτρια - Σαραφίδου Μελίνα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Προϊσταμένη): Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυους Εξειδίκευσης RIS3 στη Περιφέρεια Θεσσαλίας στου τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
Εισηγητής – Ιωάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της ευφυούς εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητές - Λασπίδου Σ., Καρπούζας Δ., Κουγκολος Αθ. (Καθηγητές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): Αποτελέσματα Α΄ κύκλου διαβούλευσης για τον τομέα του Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Ενεργειακός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον τομέα της Ενέργειας, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο Ενεργειακός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής - Τάσος Σταματέλλος: Ενέργεια, Παρουσίαση growth story Τομέα Ενέργειας, Συνέργειες με άλλές θεματικές Ομάδες Εργασίας, Απαντήσεις στα ερωτήματα του WGmandate
Εισηγήτρια - Σαραφίδου Μελίνα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Προϊσταμένη): Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυους Εξειδίκευσης RIS3 στη Περιφέρεια Θεσσαλίας στου τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
Εισηγητής – Ιωάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της ευφυούς εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητές - Σταματέλλος Α. και Δαναλάτος Ν. (Καθηγητές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): Αποτελέσματα Α΄ κύκλου διαβούλευσης για τον τομέα της Ενέργειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο κλάδος του Μετάλλου στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον κλάδο του Μετάλλου, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο κλάδος του Μετάλλου στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής – Γιάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020.
Εισηγητές - Απ. Παπαδούλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Αποτελέσματα Α΄ κύκλου διαβούλευσης στον τομέα του Μετάλλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στη Θεσσαλία - Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον Αγροδιατροφικό τομέα, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020. Η διαβούλευση έκλεισε στις 15-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής - Ιωάννης Τόλιας: Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητής - Παναγιώτης Χατζηνικολάου (ΓΓΕΤ): Έρευνα και Καινοτομία στον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας και η πρόκληση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο
Εισηγητές - Βασίλης Φλωρίδης και Ανθή Κατσιρμά (ΕΥΔ ΠΑΑ/ΥΠΑΑΤ): Εργαλεία Προώθησης Καινοτομίας και Μεταφοράς Γνώσης για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013
Εισηγητής - Δημήτρης Κουρέτας (Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας): Μεθοδολογία ανάπτυξης της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3 στη Θεσσαλία και αποτελέσματα Αγροδιατροφικού Τομέα
Εισηγητής - Βασίλειος Μπέλλης: Ο αγροδιατροφικός τομέας
Εισηγητής - Θωμάς Μπαρτζάνας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή
Σχετικά Άρθρα