Κοινωνικά Δίκτυα

Υποστηρικτικό Υλικό

Στην παρούσα ενότητα κοινοποιούμε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ορισμένα κατευθυντήρια κείμενα και κείμενα στρατηγικής που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία ανάπτυξης Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.