Κοινωνικά Δίκτυα


Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Στόχος μας η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα στην νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.Το Γραφείο

Στόχος του Γραφείου είναι η σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια παραγωγή.

Το Γραφείο, με σαφή προσανατολισμό την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς με σκοπό την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

Κόμβος έρευνας και καινοτομίας

Στόχος της λειτουργίας του διαδικτυακού Κόμβου είναι η άμεση και αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας και στα λοιπά ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υφιστάμενη Παραγωγή.

Ο Κόμβος απευθύνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τους Παραγωγικούς και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, τους Ιδιώτες και στους Ερευνητές. Παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, σε ηλεκτρονική μορφή, για τις δραστηριότητες και τις ερευνητικές δυνατότητες τους με έμφαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.RIS3 στη Θεσσαλία

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.