Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στη Θεσσαλία - Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον Αγροδιατροφικό τομέα, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020. Η διαβούλευση έκλεισε στις 15-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής - Ιωάννης Τόλιας: Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητής - Παναγιώτης Χατζηνικολάου (ΓΓΕΤ): Έρευνα και Καινοτομία στον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας και η πρόκληση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο
Εισηγητές - Βασίλης Φλωρίδης και Ανθή Κατσιρμά (ΕΥΔ ΠΑΑ/ΥΠΑΑΤ): Εργαλεία Προώθησης Καινοτομίας και Μεταφοράς Γνώσης για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013
Εισηγητής - Δημήτρης Κουρέτας (Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας): Μεθοδολογία ανάπτυξης της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3 στη Θεσσαλία και αποτελέσματα Αγροδιατροφικού Τομέα
Εισηγητής - Βασίλειος Μπέλλης: Ο αγροδιατροφικός τομέας
Εισηγητής - Θωμάς Μπαρτζάνας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή