Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας

laboratory image
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 2410 565287
zmamur@bio.uth.gr

Το «Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 11971/10-9-2009. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Γενετικής, Εξελικτικής Βιολογίας, Μοριακής Οικολογίας, Αναπτυξιακής Βιολογίας και Συγκριτικής Βιολογίας Ζωικών Οργανισμών και έχει ως σκοπό (α) την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (β) τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του κάθε εργαστηρίου, (γ) τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και (δ) την παροχή υπηρεσιών.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 11971 10/09/2009

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Ανάλυση της γενετικής δομής χερσαίων και θαλάσσιων ζωικών πληθυσμών και ανάπτυξη μοριακών δεικτών με στόχο τη μελέτη των εξελικτικών προτύπων, της φυλογένεσης, της μικροεξέλιξης, των μηχανισμών ειδογένεσης και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
 2. Συγκριτική μελέτη πολυμορφισμών σε γονίδια του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) σε χερσαίους και θαλάσσιους πληθυσμούς, εκτρεφόμενων και άγριων ζώων με στόχο τη διερεύνηση των μοντέλων εξέλιξης και της ιστορίας τους σε σχέση με το περιβάλλον καθώς και τη συσχέτιση συγκεκριμένων απλοτύπων με ευπάθεια σε νοσήματα.
 3. Μελέτη της γενετικής βάσης νοσημάτων όπως νευρολογικών, μεταβολικών και ανοσολογικών διαταραχών, με τη χρήση μιτοχονδριακών και πυρηνικών μοριακών δεικτών και γενετικών δεικτών με φαρμακογενωμικές εφαρμογές.
 4. Ιχνηλασιμότητα προϊόντων διατροφής ζωικής προέλευσης με την εφαρμογή και ανάπτυξη νέων μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση και διάκριση ειδών και ανίχνευση πιθανών προσμίξεων.
 5. Απομόνωση και παραγωγή ανασυνδυασμένων πεπτικών πρωτεασών εκτρεφόμενων ιχθύων εμπορικής σημασίας για τον προσδιορισμό των ενζυμικών κινητικών χαρακτηριστικών τους, τη μελέτη της ορμονικής και περιβαλλοντικής τους ρύθμισης και τη χρήση τους ως βελτιωτικά σιτηρεσίων.
 6. Ανάπτυξη μεθόδων in vitro για την ταυτοποίηση της πεπτικότητας εμπορικών και εναλλακτικών ιχθυοτροφών με τη μέθοδο pH-stat με χρήση εκχυλισμάτων ενδογενών και ανασυνδυασμένων πεπτικών ενζύμων των ιχθύων.
 7. Μελέτη της αναπτυξιακής και ορμονικής ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και αύξηση του φιλέτου των εκτρεφόμενων ιχθύων προς αναζήτηση μοριακών δεικτών ταυτοποίησης ποιότητας και αυξητικής δυναμικής κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. PCR θερμοκυκλοποιητές.
 2. Real-time PCR.
 3. Εγκατάσταση κυτταροκαλλιεργειών.
 4. ELISA – plate reader.
 5. Φωτόμετρα.
 6. pH stat αυτόματος τιτλοδότης.
 7. Θαλαμος υβριδισμού.
 8. Σύστημα ψηφιακής ανάλυσης εικόνας.
 9. Μικροσκόπιο.
 10. Μικροτόμος για ιστολογικά παρασκευάσματα.
 11. Επωαστήρας για μικροβιακές καλλιέργειες.
 12. Σειρές οριζοντίων και καθέτων συσκευών ηλεκτροφόρησης.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Ταυτοποίηση προέλευσης εκτρεφόμενων θηραμάτων (λαγός, αγριογούρουνο, πέρδικα) προς απελευθέρωση – ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.
 2. Ιχνηλάτηση πρώτων υλών ζωικής προέλευσης σε επεξεργασμένα τρόφιμα – ΕΦΕΤ, MACRO.
 3. Εξετάσεις γενετικού υλικού για ιατρικούς σκοπούς
 4. Μεθοδος πεπρικοτητας πρώτων υλών και σιτηρεσίων για εκτρεφόμενα ψάριαστη μεσόγειο

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Γενετικοί δείκτες για την παρακολούθηση απελευθερωμένων θηραμάτων εκτροφής (λαγός, αγριογούρουνο, πέρδικα).
 2. Γενετικοί δείκτες και μέθοδοι για την ιχνηλάτηση πρώτων υλών ζωικής προέλευσης σε αλλαντικά, κονσερβοποιημένα προϊόντα, γαλακτοκομικά και ζωοτροφές.
 3. Γενετικοί δείκτες για την ταυτοποίηση κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων ψαριών.
 4. Μέθοδος πεπτικότητας πρώτων υλών και σιτηρεσίων για εκτρεφόμενα ψάρια στη Μεσόγειο.

Ερευνητικά Έργα

 1. Προσδιορισμός διαφορετικών ιχθυαποθεμάτων του μπαρμουνιού (Mullus surmuletus) με τη χρήση μοριακών τεχνικών Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1998–1999.
 2. «Προσδιορισμός της γενετικής δομής των εμπορικότερων ιχυαποθεμάτων του Παγασητικού Κόλπου με τη χρήση μοριακών τεχνικών». Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και Νομαρχία Μαγνησίας 1998–2000.
 3. «Ταυτοποίηση πληθυσμών λαγού (Lepus europeaus) της Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τη χρήση μοριακών τεχνικών». Υπουργείο Γεωργίας 1998–1999.
 4. «Ταυτοποίηση πληθυσμών λαγού (Lepus europeaus) της Ελλάδος». Υπουργείο Γεωργίας 2000–2001.
 5. Μέτρα προστασίας για το απειλούμενο ψάρι Ladigesocypris ghigii "Life–Φύση, 1998" (B4–3200/98/445).«Molecular cloning and characterization of the embryonic form of Sparus aurata skeletal myosin alkali light chain: developmental expression». Ελληνο–Πορτογαλική συνεργασία 2000–2001.
 6. «Βιοχημικοί μηχανισμοί φυλετικής διαφοροποίησης και stress: σχέση μεταξύ της έκφρασης της αρωματάσης Ρ450 και του εγκεφαλικού πεπτιδίου προ–οπιομελανοκορτίνη (POMC)». Μεταδιδακτορικό Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 2001–2002.
 7. «Βιοχημικοί μηχανισμοί φυλετικής διαφοροποίησης και stress: σχέση μεταξύ της έκφρασης της αρωματάσης Ρ450 και του εγκεφαλικού πεπτιδίου προ–οπιομελανοκορτίνη (POMC)». Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2001–2002.
 8. «Χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών οσπρίων και φύτρου σπέρματος χαρουπιού ως συστατικών τροφών λαυρακιού και τσιπούρας». ΕΠΑΝ 2004–2007.
 9. «Μοριακή κλωνοποίηση των γονιδίων και χαρακτηρισμός των κυρίων πρωτεασών της σερίνης του ευρύαλου τελεόστεου Sparus aurata: αλατότητα και ορμονική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και ενζυμικής δραστικότητας». Ηράκλειτος 2002–2005.
 10. «Η σημασία του γενετικού πολυμορφισμού του Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, MHC) στην εμφάνιση ασθενειών στα θηλαστικά: Συσχετισμός της γενετικής σύστασης του λαγού (Lepus europaeus) και της εμφάνισης του συνδρόμου του ευρωπαϊκού λαγού» Πυθαγόρας I 2004–2006.
 11. «Μελέτη της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα της αφίδας Myzus persicae καθώς και των φυσικών εχθρών της», Ελλάδα–Σλοβενία Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα 2004–2006.
 12. Καταγραφή της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα τεσσάρων εντόμων μεγίστης οικονομικής σημασίας (του δάκου της ελιάς, της πράσινης αφίδας της ροδακινιάς, της μύγας της μεσογείου και της καρπόκαψας του μήλου), διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας και μελέτη στοιχείων της βιο–οικολογίας τους» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ) 2005–2008.
 13. Μελέτη του τριτροφικού συστήματος καπνός – αφίδες, ιοί – αρπακτικά κολεόπτερα, με έμφαση στην επιδημιολογία μη έμμονων ιών του καπνού και της επίδρασης των αρπακτικών στους πληθυσμούς των αφίδων. Πυθαγόρας ΙΙ– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
 14. Μελέτη της βιολογίας, γενετικής πληθυσμών και ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα της αφίδας Myzus persicae καθώς και καταγραφή των κυριότερων ειδών φυσικών της εχθρών. EΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ – ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 2004–2006.
 15. «Πληθυσμιακή Γενετική του εδώδιμου σαλιγκαριού Helix aspersa με χρήση μικρο–μινι–δορυφορικού DNA με στόχο την διατήρηση φυσικών αποθεμάτων και ανάπτυξη τεχνογνωσίας εντατικής εκτροφής του» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)–2003).
 16. Μέλη (Μούτου–Μαμούρης) της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee) της Δράσης 925 «The importance of prenatal events for postnatal muscle growth in relation to the quality of muscle based foods» του Προγράμματος COST–European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research 2004–2008.
 17. "Molecular genetic analysis of Lepus europaeus in Poland" Πολωνο–Ελληνική συνεργασία 2006–2007. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 18. Μέλη (Μούτου–Μαμούρης) της Ομάδας Εργασίας 2 (Working Group 2) Genetic variation in prenatal events and its effect on postnatal growth and meat/fish quality της Δράσης COST 925 «The importance of prenatal events for postnatal muscle growth in relation to the quality of muscle based foods» (www.agrsci.dk/costaction925) 2004–2008.
 19. «Εκπαίδευση και ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα,Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) τοπικών κοινοτήτων, στην προστασία των οικοσυστημάτων για την επίτευξη αναβαθμισμένης διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών» INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ– ΙΤΑΛΙΑ, 2007–2008.
 20. Μέλος (Μούτου) της Ομάδας Εργασίας 1 (Working Group 1) Basic knowledge on fish larvae biology της Δράσης COST FA0801 «LARVANET: Critical success factors for fish larval production in European Aquaculture: a multidisciplinary network» (www.larvanet.org), 2008–2012.
 21. Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee) of COST Action TD1101 – A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB–Net) 2011–2015.
 22. ESF Research Networking Programme on conservation genomics to develop and improve the knowledge transfer of the technical advances and challenges in conservation genomics, focusing specifically on the application of genomic techniques.
 23. MALWEST «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ (2007–2013). Διάρκεια 24 μήνες (έως 1 Ιανουαρίου 2012–31 Δεκεμβρίου 2013.
 24. Ανάπτυξη δεικτών σήμανσης και μεθόδων μοριακού ελέγχου για την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και παραδοσιακών προϊόντων (Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε) ζωικής προέλευσης που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της στήριξης των ΜΜΕ.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Μαμούρης Ζήσης
+30 2410 565282
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μούτου Κατερίνα
+30 2410 565279
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ζίφα Αιμιλία
+30 2410 565288
Επίκουρη Καθηγήτρια
Σαραφίδου Θεολογία
+30 2410 565204
ΕEΔΙΠ
Σταμάτης Κων/νος
+30 2410 565287
ΕEΔΙΠ
Μαργαριτόπουλος Ιωάννης
+30 2410 565287