Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

laboratory image
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 93285
nikopap@uth.gr

Το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλο το εύρος των ερευνητικών αντικειμένων των σχετικών με την Εντομολογία και τη Γεωργική Ζωολογία από την ταξινόμηση και φυλογενετική ζωικών οργανισμών και εντόμων, βιολογία, οικολογία, ηθολογία έως και την αντιμετώπιση τους με σύγχρονες μεθόδους και στρατηγικές και τη βιοποικιλότητα εντόμων. Επίσης, το εργαστήριο καλύπτει και αντικείμενα σχετικά με παραγωγικά και άλλα ωφέλιμα έντομα. Το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής Εντομολογίας, Εφαρμοσμένης Εντομολογίας, Γεωργικής Ζωολογίας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, των Αρχών Φυτοπροστασίας, της Προστασίας Αποθηκευμένων Προϊόντων, της Οικολογίας Εντόμων, της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εντόμων και Άλλων Ζωικών Οργανισμών και της Φυσιολογίας Εντόμων και Τοξικολογίας Εντομοκτόνων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 37 06/03/1992

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Βιοοικολογία, δημογραφία και συμπεριφορά Διπτέρων εντόμων της οικογένειας Tephritidae.
 2. Προσδιορισμός ηλικίας και γήρανσης σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων.
 3. Επίδραση φυτικών χημικών ουσιών στη συμπεριφορά Διπτέρων Tephritidae.
 4. Μελέτη βιολογίας / ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα κουνουπιών-φορέων παθογόνων.
 5. Ανάπτυξη συστημάτων παγίδευσης εντόμων.
 6. Δυναμική πληθυσμών και χωρική διασπορά εντόμων.
 7. Βιοοικολογία, γενετική και δυναμική πληθυσμών εντόμων.
 8. Ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα.
 9. Ανάπτυξη συστημάτων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εντόμων-Εχθρών.
 10. Εφαρμογές μοριακής βιολογίας εντόμων.
 11. Bιολογία, οικολογία και συμπεριφορά εντόμων αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων- μετασυλλεκτική εντομολογία.
 12. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων και άλλων ζωικών εχθρών σε αποθηκευμένα προϊόντα και το αστικό περιβάλλον.
 13. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη μελέτη και προστασία προϊόντων φυτικής παραγωγής.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Βιοκλιματικοί θάλαμοι/εντομοδωμάτια/κλίβανοι/Θερμοκήπιο/κλωβοί εκτροφής εντόμων.
 2. Φυγόκεντροι/ζυγοί / Καταψύκτες.
 3. Στερεοσκόπια/μικροσκόπια.
 4. Συσκευές ηλεκτροφόρησης/PCR/kit βιοδοκιμών.
 5. Μουσείο εντόμων.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Μελέτη / γνώση ανθεκτικότητας εντόμων σε εντομοκτόνα.
 2. Προσδιορισμός ειδών εντόμων / προσβολών σε φυτά – εχθροί καραντίνας.
 3. Συμβουλές σε περιπτώσεις αντιμετώπισης εντομολογικών/ζωικών εχθρών σε καλλιέργειες.
 4. Συμβουλές αντιμετώπισης εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων, παθογόνων αστικού περιβάλλοντος.
 5. Συμβουλές αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Γνώση βιοοικολογίας-συμπεριφοράς εντόμων-εχθρών καλλιεργειών/αποθηκευμένων προϊόντων.
 2. >Μελέτη ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα διαφόρων εντόμων-εχθρών καλλιεργειών/αποθηκευμένων προϊόντων.
 3. Σχέδια αντιμετώπισης εντομολογικών εχθρών με περιβαλλοντικά ήπια μέσα.
 4. Ερευνητικές Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια & εκπόνηση διατριβών.

Ερευνητικά Έργα

 1. Δημογραφική Μελέτη άγριων πληθυσμών μύγας Μεσογείο.
 2. Επισκοπήσεις για την αναγνώριση προστατευμένων ζωνών από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.
 3. Σύστημα παγίδευσης για το δάκο της ελιάς και τη μύγα της Μεσογείου.
 4. Βιοδημογραφικά χαρακτηριστικά της ζωής των εντόμων (Πανεπιστήμιο Davis Καλιφόρνιας & National Institute on Aging USA).
 5. Συμβιωτικά βακτήρια και βιολογικά χαρακτηριστικά μαζικά εκτρεφόμενων αρσενικών της μύγας της Μεσογείου.
 6. Ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης εντόμων.
 7. Εξελικτική δημογραφία της μύγας της Μεσογείου.
 8. Παρακολούθηση πληθυσμών και διαχείριση πληθυσμών κουνουπίων.
 9. Συμβιωτικοί μικροοργανισμοί εντόμων και ανάπτυξη μοντέρνων μεθόδων αντιμετώπισης.
 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.
 11. Αξιολόγηση της επίδρασης του συστήματος EXOSEX SP–TAB AUTO CONFUSION στα pyralidae αποθηκών.
 12. Αξιολόγηση της παρεμπόδισης σύξευξης για τον έλεγχο των Pyralidae αποθηκών.
 13. Αξιολόγηση της μεθόδου της παρεμπόδισης της συνεύρεσης των δύο φύλων, με τη χρήση του RAK 3, κατά της καρποκάψας της μηλιάς, Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae).
 14. Mating disruption of stored product moths.
 15. Αξιολόγηση του RAK 3 κατά της καρπόκαψας της μηλιάς στην περιοχή της Ζαγοράς.
 16. Αξιολόγηση τρωκτικοκτόνων κατα ειδών του γένους Microtus.
 17. Αντιμετώπιση εντόμων αποθηκευμένων δημητριακών, με τη χρήση της γης διατόμων σε συνδυασμό με χαμηλές δόσεις.
 18. Αξιολόγηση εντομοκτόνων και pirimiphos–methyl για έντομα αποθηκών.
 19. Καταγραφή και χαρτογράφηση της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των culicidae στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου.
 20. Σεμινάριο: Απεντομώσεις, απολυμάνσεις, μυοκτονίες και ασφάλεια τροφίμων στο αστικό περιβάλλον.
 21. Detection of Entostat in amylaceous commodities (Ανίχνευση του Entostat σε αμυλούχα προϊόντα).
 22. Ανάπτυξη σκευασμάτων βασισμένων σε γαίες διατόμων προερχόμενες από κοιτάσματα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία για την προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων από έντομα και μυκοτοξίνες
 23. Σύγκριση νέων εντομοκτόνων κατά του πράσινου σκουληκιού του βάμβακος.
 24. Διεθνές Συνέδριο: "Integrated protection of stored products".
 25. Μελέτη της παρουσίας των Helicoverpa armigera, Pectinophora gossypiella και Tuta absoluta, στην περιοχή της Θεσσαλίας
 26. FruitFlyNet - A Location-aware System for Fruit Fly Monitoring and Pest Management Control

Πρόσωπα

Διευθυντής
Παπαδόπουλος Νικόλαος
+30 24210 93285
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθανασίου Χρήστος
+30 24210 93195
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (Ph.D.)
Ζάρπας Κων/νος
+30 24210 93284
Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Ρούμπος Χρήστος
+30 24210 93286
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γεροφώτης Χρήστος
+30 24210 93286
Υποψήφιος Διδάκτορας
Κυρίτσης Γιώργος
+30 24210 93286
Υποψήφια Διδάκτορας
Παπαναστασίου Στέλλα
+30 24210 93286
Υποψήφιος Διδάκτορας
Ιωάννου Μπάμπης
+30 24210 93286
Υποψήφια Διδάκτορας
Διονυσοπούλου Νίκη
+30 24210 93286
Υποψήφιος Διδάκτορας
Βασιλάκος Θωμάς
+30 24210 93286
Υποψήφια Διδάκτορας
Τσαγάνου Φωτεινή
+30 24210 93286
Τεχνικός
Γιαννάκου Μαρία
+30 24210 93286