Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος

laboratory image
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 93012
ckittas@uth.gr

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του, το Εργαστήριο καλείται να καλύψει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα: Κατασκευές, Περιβάλλον, Εξοπλισμός και Ενέργεια Αγροτικών Κτιρίων, Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιεργειών Μηχανική Περιβάλλοντος Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία - Τηλεπισκόπιση Αγροτική οδοποιία, Εδαφομηχανική, Εφαρμοσμένη Μηχανική Έχουν μελετηθεί διάφορα υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων για καλλιέργειες με μειωμένες εισροές και θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον. Έχει γίνει έρευνα στον τομέα της βιοκλιματολογίας και του εξοπλισμού των γεωργικών κατασκευών (φυσική περιβάλλοντος, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, αφύγρανση, διαχείριση μικροκλίματος και νερού, συστήματα άρδευσης καλλιεργειών υπό κάλυψη, συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών) στη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών σε θερμοκήπια και διχτυοκήπια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα θερμοκήπια, καθώς και στο βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 38 22/02/1995

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Σχεδιασμός, κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων (υλικά κάλυψης και κατασκευής, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, άρδευση, αυτοματισμοί, υδρονέφωση, εμπλουτισμός με CO2, μηχανολογικός εξοπλισμός, εσωτερικές κατασκευές κ.α.).
 2. Χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής στο σχεδιασμό αγροτικών κτιρίων.
 3. Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, σχεδιασμός, διαχείριση).
 4. Ενέργεια στη Γεωργία με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα αγροτικά κτίρια.
 5. Φυσική του κτιρίου και βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και χώρων αστικού και περισατικού πρασίνου.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Τρία αυτόνομα, πλήρως εξοπλισμένα πειραματικά θερμοκήπια έκτασης 160 τ.μ. το κάθε ένα.
 2. Ένας θάλαμος ανάπτυξης φυτών με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και CO2 αέρα και έντασης φωτισμού.
 3. Σύστημα ελέγχου άρδευσης και λίπανσης υδροπονικών καλλιεργειών.
 4. Τέσσερις μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης και καταγραφής μικροκλιματικών παραμέτρων.
 5. Εργαστηριακό εξοπλισμό για μετρήσεις φυσιολογικών παραμέτρων των φυτών και φασματομετρικών ιδιοτήτων υλικών κάλυψης.
 6. Εργαστηριακό εξοπλισμό για αναλύσεις δειγμάτων θρεπτικών διαλυμάτων υδροπονικών καλλιεργειών.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Σχεδιασμός και μελέτη κατασκευής θερμοκηπιακών μονάδων.
 2. Μελέτη φασματομετρικών και λοιπών ιδιοτήτων υλικών κάλυψης.
 3. Αναλύσεις δειγμάτων θρεπτικών διαλυμάτων υδροπονικών καλλιεργειών.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Ανάπτυξη εργαλείων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του κλίματος θερμοκηπιακών καλλιεργειών (ΥΠΕΡ 97, ΠΕΝΕΔ 2003).
 2. Ανάπτυξη συστήματος παθητικής ηλιακής θέρμανσης θερμοκηπίων με υδροπονικές καλλιέργειες (ΠΑΒΕΤ 2005).
 3. Ανάπτυξη συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του θρεπτικού διαλύματος σε κλειστά υδροπονικά συστήματα (FP7).
 4. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της άρδευσης υδροπονικών καλλιεργειών (FP5, διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου, FP7).
 5. Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού Γεωργικών Κατασκευών (FP7).
 6. Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον του θερμοκηπίου (ΥΠΕΠΘ-Πυθαγόρας, FP7).
 7. Ανάπτυξη συστήματος τηλεμετρίας για την παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων (ΕΣΠΑ-Συνεργασία).

Ερευνητικά Έργα

 1. Online Professional Irrigation Scheduling Expert System, OpIrris. FP7.
 2. Pesticides Monitoring Systems using Nanosensors for Safe Food Production». Bilateral Greek–China.
 3. Ευφυής έλεγχος και διαχείριση αειφορικών θερμοκηπίων (Αριστεία).
 4. Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση του μικροκλίματος των διχτυοκηπίων (Ηράκλειτος).
 5. IRRIMED – Αειφορική χρήση του αρδευτικού νερού (FP7, Ε.Ε., 2010–σήμερα).
 6. ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ – Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής (ΕΣΠΑ, 2011–σήμερα).
 7. ΦΥΤΟΑΛΑΤΟΤΗΤΑ – Βελτιστοποίηση ελέγχου περιβάλλοντος σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ΕΣΠΑ, 2011–σήμερα).
 8. ΟΦΥΣ – Ορθολογικός Φυτοτεχνικός Σχεδιασμός για τη Βελτίωση των Βιοκλιματικών Παραμέτρων των Σχολικών Αυλών και την Αξιοποίησή τους ως Χώρων Μάθησης (ΕΛΚΕ–ΠΘ, 2010–σήμερα).
 9. CLOSYS. Closed System for Water and nutrient management in horticulture. (Ε.Ε., 5ο Πλαίσιο).
 10. 100% Υποκατάσταση των Καυσίμων για Θέρμανση των Θερμοκηπίων από Βιομάζα (ALTENER ΙΙ 1999–2001).
 11. Ανάπτυξη Μαθημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Γεωργικούς Μηχανικούς. (ALTENER II 1999–2001).
 12. Παραγωγή Νέων UV–Απορροφητικών Φύλλων Κάλυψης Θερμοκηπίων με Σκοπό τη Μείωση των Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών και Δοκιμή τους σε Συνθήκες Καλλιέργειας (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΑΒΕT 2000).
 13. Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Θέρμανσης Θερμοκηπίων (Γ.Γ.Ε.Τ., ΕΝΤΕΡ).
 14. Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον του θερμοκηπίου (ΥΠΕΠΘ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ).
 15. Ανάπτυξη και αξιολόγηση αντισταγονικών φύλλων κάλυψης κατάλληλων για θερμοκήπια φιλικά στο περιβάλλον (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΑΒΕT 2005).
 16. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων και στήριξης υδροπονικών καλλιεργειών φιλικό προς το περιβάλλον (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΑΒΕT 2005).
 17. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κλίματος σε μεσογειακά θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΕΝΕΔ 2003)
 18. Ανθρώπινα δίκτυα ερευνητικής και τεχνολογικής επιμόρφωσης– Β’ κύκλος, «Νέες Τεχνολογίες για Θερμοκήπια Φιλικότερα στο Περιβάλλον» (Γ.Γ.Ε.Τ.).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κατσούλας Νικόλαος
+30 24210 93249
Ομότιμος Καθηγητής
Κίττας Κωνσταντίνος
+30 24210 93012