Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών

laboratory image
Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74664
halkos@uth.gr

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη­ριότητας του εργαστηρίου. 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής; εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ανα­γνωρισμένων επιστημόνων. 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 Α' 53). Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια­κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προ­σωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (9η ΓΣ/22-10-2008) ο Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 1263 04/09/2003

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα PHARE), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, την EUROSTAT, το Υπουργείο Απασχόλησης, κ.α.
 2. Tο Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών καλύπτει ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, της Οικονομικής Ανάλυσης, και της Οικονομικής της Διοίκησης, με εφαρμογή της Οικονομικής Θεωρίας και των εργαλείων ανάλυσης της Οικονομετρίας και της Διοικητικής Επιστήμης με στόχο την επίλυση διαφόρων επιχειρησιακών προβλημάτων.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. 5 θέσεις εργασίας (5 Η/Υ).
 2. 2 Εκτυπωτές.
 3. 1 scanner.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Οικονομικές, Στατιστικές και Οικονομετρικές Αναλύσεις
 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος
 3. Θέματα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 4. Μέτρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 5. Μελέτες κόστους-οφέλους
 6. Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας
 7. Μέτρηση παραγωγικότητας
 8. Μέτρηση αποδοτικότητας
 9. Συγκριτικές μελέτες και κατατάξεις (rankings)

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

 1. Tο Εργαστήριο και ο Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος από το 2012 έως σήμερα συμμετέχει ως Συντονιστής του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ_8_118 και τίτλο "Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030, στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα" (Συντ. Τίτλου GHGsMETI) στα πλαίσια της δράσης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ–ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίησην της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».
 2. Ο Καθηγητης Γεώργιος Χάλκος από το 2010 έως σήμερα συμμετέχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ODEMM με τίτλο Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων (Options for Delivering Ecosystem Based Management), SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [ENV.2009.2.2.1.1] Options for Ecosystem–based Management. Project acronym: ODEMM FP7–ENV–2009–1 Collaborative project. Το συγκεκριμένο επιστημονικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την οικονομική υποδειγματοποίηση των πρωτογενών στοιχείων.
 3. Πρόγραμμα PHARE με τίτλο "Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας" (EUROPEAID/119795/D/SV/R). Διενεργήθηκε για λογαριασμό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας (INS).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Χάλκος Γεώργιος
+30 24210 74920
Επίκουρος Καθηγητής
Ηλίας Κεβόρκ
+30 24210 74921
Ερευνητής
Παπαγεωργίου Γεώργιος
+30 24210 74664
Ερευνητής
Τσιλίκα Κυριακή
+30 24210 74664
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τζερεμές Παναγιώτης
+30 24210 74664
Υποψήφια Διδάκτορας
Βαρζάκα Χρυσαφούλα
+30 24210 74664
Υποψήφια Διδάκτορας
Γαλάνη Γεωργία
+30 24210 74664
Υποψήφιος Διδάκτορας
Κουρτζίδης Σταύρος
+30 24210 74664
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τζιουρτζιούμης Χρήστος
+30 24210 74664
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γεωργούδης Γεώργιος
+30 24210 74664
Υποψήφια Διδάκτορας
Κίτσου Δήμητρα
+30 24210 74664
Υποψήφιος Διδάκτορας
Παϊζάνος Επαμεινώνδας
+30 24210 74664