Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής

laboratory image
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74055
glib@mie.uth.gr

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διεξάγει πρωτότυπη έρευνα στην περιοχή της ανάλυσης συστημάτων με μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας, εφαρμοσμένης πιθανοθεωρίας και σταστιστικής, και αυτομάτου ελέγχου, και εφαρμογές στον προγραμματισμό/έλεγχο παραγωγής/λειτουργιών, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, σχεδιασμό αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διαχείριση περιβάλλοντος, κ.α.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 38 22/02/1995

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Σχεδιασμός και Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής Τύπου KANBAN.
 2. Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής/Αποθεμάτων με εκ των Προτέρων Πληροφόρηση της Ζήτησης.
 3. Ανάλυση Αξιοπιστίας και Εκτίμηση Απόδοσης Αυτοματοποιημένων Γραμμών Παραγωγής με Εφαρμογή σε Βιομηχανίες Τροφίμων.
 4. Μελέτη της Επίδρασης της Έλλειψης Προϊόντων στην Απόδοση Συστημάτων Αποθεμάτων.
 5. Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανίες Συνεχούς Ροής.
 6. Σχεδίαση και Ανάλυση Μηχανισμών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εφεδρειών, με Εφαρμογή στην Ελληνική Αγορά.
 7. Περιβαλλοντικά Φιλική Δρομολόγηση Οχημάτων.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Δίκτυο πολυπύρηνων Η/Υ και περιφερειακών.
 2. Λογισμικό Προγραμματισμού Η/Υ (C++, Fortran, κτλ), Βελτιστοποίησης (GAMS, IBM CPLEX, GAMS, AMPL, LINGO), Προσομοίωσης (ARENA), Στατιστικής Ανάλυσης (SPSS), κ.α.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Προγραμματισμός και έλεγχος βιομηχανικής παραγωγής
 2. Διαχείριση αποθεμάτων
 3. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 4. Ημερήσιος προγραμματισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 5. Στατιστική ανάλυση αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων
 6. Δρομολόγηση οχημάτων
 7. Εκτίμηση απόδοσης και σχεδιασμός συστημάτων υπηρεσιών με αναμονές (π.χ., τηλεφωνικά κέντρα, ιατρικές υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες, κτλ)

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Εκπόνηση 4 ολοκληρωμένων και 3 σε εξέλιξη διδακτορικών διατριβών.
 2. Δημοσίευση πλήθους (>80) εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά που συγκαταλέγονται στη βάση ISI.
 3. Ανάπτυξη >5 Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για χρήση στη βιομηχανία.

Ερευνητικά Έργα

 1. Development of effective material flow control mechanisms in multi–stage manufacturing systems.
 2. Νέες μέθοδοι οργάνωσης, διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού των ΜΜΕ μετάλλου.
 3. Η επίδραση του μεγέθους παρτίδας παραγωγής στην επίδοση συστημάτων ελέγχου της παραγωγής.
 4. Οργάνωση παραγωγής και ποιότητα προϊόντων σε ΜΜΕ.
 5. Ανθρώπινο δίκτυο διάδοσης της Ε+Τ γνώσης με αντικείμενο τα συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων & της τεχνολογίας των πληροφοριών στις ελληνικές επιχειρήσεις.
 6. Πολιτικές ελέγχου παραγωγής–αποθεμάτων με εκ των προτέρων πληροφόρηση της ζήτησης.
 7. Μελέτη του κόστους έλλειψης προϊόντων στον έλεγχο αποθεμάτων.
 8. Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων βασισμένων σε διαδικασίες διαδικτύου για σύνθετες βιομηχανικές εφαρμογές.
 9. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τον προγραμματισμό πόρων και την εκτίμηση απόδοσης λειτουργιών στην ΔΕΠΑ Α.Ε.
 10. Βελτιστοποίηση προγραμματισμού παραγωγής και διανομής προϊόντων σε χημική βιομηχανία παραγωγής ρητίνης PET.
 11. Μελέτη διερεύνησης της αλληλεπίδρασης των αγορών ενέργειας και εφεδρειών.
 12. GreenRoute: A web based platform which helps individuals and companies move commodities with the most environmentally friendly way, minimizing emissions and transportation costs.
 13. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης και συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος δέσμευσης μονάδων και κατανομής παραγωγής της ΑΗΚ.
 14. EnvRouting – Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση οχημάτων.
 15. ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Ολιστική διαχείριση της μεταβλητότητας στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Λυμπερόπουλος Γεώργιος
+30 24210 74056
Επίκουρος Καθηγητής
Δημήτριος Παντελής
+30 24210 74106
Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Κοζανίδης
+30 24210 74057
Επίκουρος Καθηγητής
Στυλιανός Κουκούμιαλος
+30 24210 74055
Λέκτορας
Γεώργιος Σαχαρίδης
+30 24210 74185
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ (Εξωτ. Συνεργ.)
Παναγιώτης Ανδριανέσης
+30 24210 74055
Υποψήφιος Διδάκτορας
Ανδρέας Γαβράνης
+30 24210 74055
Υποψήφια Διδάκτορας
Ευτυχία Κωσταρέλου
+30 24210 74055
Τεχνικός
Αθηνά Οικονόμου
+30 24210 74055
Τεχνικός
Γιάννης Λυχναρόπουλος
+30 24210 74340