Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

laboratory image
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74149
ecomo@civ.uth.gr

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής ιδρύθηκε το 2000 και στεγάζεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής με κύριο αντικείμενο την εφαρμογή και χρήση των αριθμητικών μεθόδων στη Γεωτεχνική Μηχανική και την αλληλεπίδραση εδάφους- κατασκευών.Περιλαμβάνει προσωπικούς υπολογιστές και δύο servers συνδεδεμένους σε κοινό δίκτυο και με περιφερειακές εκτυπωτικές και άλλες μονάδες. Το λογισμικό του εργαστηρίου περιλαμβάνει προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών (FLAC2D, FLAC3D, SOFiSTiK) καθώς και προγράμματα ανάλυσης με θεώρηση οριακής ισορροπίας. Για εκπαιδευτικούς σκοπούς το εργαστήριο εμπλουτίζεται με εφαρμογές λογισμικών φύλλων σε απλοποιημένες και εμπειρικές μεθόδους, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών. Τόσο το λογισμικό όσο και τα υπολογιστικά συστήματα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων
 2. Εκπόνηση Διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών
 3. Ερευνητική δραστηριότητα – δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια
 4. Εκπαιδευτική δραστηριότητα προπτυχιακών φοιτητών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. ServerHP υψηλών επιδόσεων με οκτώ επεξεργαστές 8 πυρήνων.
 2. ServerFS με δύο επεξεργαστές 8 πυρήνων.
 3. Ειδικό λογισμικό FLAC2D, FLAC3D, SOFiSTiK.
 4. Προσωπικούς υπολογιστές για διδακτικές ανάγκες.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Ανάλυση και σχεδιασμός γεωτεχνικών κατασκευών και έργων υποδομής
 2. Προσδιορισμός και ανάλυση μηχανισμών με διεξαγωγή αντίστροφων αναλύσεων σε σύνθετα προβλήματα (σήραγγες, σταθμοί μετρό,σύνθετα έργα αντστηρίξεων, κατολισθήσεις).
 3. Έργα ειδικών θεμελιώσεων (συνδυασμένες θεμελιώσεις - piled raft foundations)
 4. Ειδικά έργα αντιστηρίξεων

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Δημοσιεύσεις σε Α κλάσης διεθνή περιοδικά: 13
 2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια: 16
 3. Δημοσιεύσεις σε εθνικά συνέδρια: 24
 4. Τεύχη τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων: 7

Ερευνητικά Έργα

 1. Διερεύνηση και προσδιορισμός κριτηρίων σχεδιασμού χωμάτινων φραγμάτων σε συνθήκες σεισμικής φόρτισης, 1999–2001.
 2. Διερεύνηση της εντατικής και κινηματικής κατάστασης του φράγματος Ιλαρίωνα κατά το στάδιο κατασκευής και άμεσης πλήρωσης του ταμιευτήρα του, 2001–2003.
 3. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 2004.
 4. Έρευνα των γεωτεχνικών συνθηκών ευστάθειας του δυτικού πρανούς του Κάστρου της Σκύρου – Επικαιροποίηση των δεδομένων μετά το σεισμό της 26ης Ιουλίου 2001.
 5. Διερεύνηση της απόκρισης ομάδας πασσάλων υπό κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση με χρήση μεθόδων τρισδιάστατης μη–γραμμικής αριθμητικής ανάλυσης, 2004.
 6. Διερεύνηση των αιτίων και διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση των κατολισθητικών φαινομένων στις εγκαταστάσεις Κουκουράβας, 2004–2005.
 7. Σύνταξη προδιαγραφών εδαφοτεχνικής επάρκειας στη θέση κατασκευής του κτηρίου του Τμήματος ΜΗΥ–ΤΔ του Π.Θ., 2010–2011.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κωμοδρόμος Αιμίλιος
+30 24210 74143
Ανώτερος Ερευνητής
Μπαρέκα Σπυριδούλα
Ανώτερος Ερευνητής
Παπαδοπούλου Μέλλω
Ερευνητής
Τριάδα Ζορμπά