Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Βιοχημείας

laboratory image
Κτηνιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24410 66058
gkontopidis@vet.uth.gr

Στο εργαστήριο βιοχημείας, εκτός από το διδακτικό έργο που προσφέρεται στους πρωτοετείς φοιτητές της κτηνιατρικής σχολής, συντελείται και μια πολυδιάστατη ερευνητική δραστηριότητα. Το προσωπικό του εργαστηρίου εργάζεται σε διαφορετικά έργα που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο έρευνας. Επίσης, οι συνεργασίες με άλλα εργαστήρια και ιδρύματα τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη και ΗΠΑ, δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνικές εξαιρετικά χρήσιμες στην διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας καθώς και σε τεχνογνωσία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των ερευνητικών στόχων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 200 27/08/96 Τεύχος Α και ΦΕΚ: 662 24/05/2000

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Καθαρισμός, απομόνωση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών θεραπευτικού ενδιαφέροντος για την ανακάλυψη φαρμάκων εφαρμόζοντας κυρίως χρωματογραφικές τεχνικές και βιοφυσικές μεθόδους όπως κρυσταλλογραφία, ενζυμικό προσδιορισμό, φασματοσκοπία φθορισμού κ.λπ.
 2. Σχεδίαση, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη ανασταλτικών φαρμάκων για πρωτεΐνες – κινάσες (όπως PCNA, CDK2, GSK3, TNF-α, RANKL, Cyclin D, Cyclin A) σε διάφορες θεραπευτικές περιοχές και ιδιαίτερα στην ογκολογία
 3. Ανάπτυξη μικρών μορίων -με χρήση κρυσταλλογραφίας και μοντελοποίησης- ως εργαλεία στην καθοδήγηση της συνθετικής φαρμακευτικής χημείας
 4. Εγκλωβισμός ενεργών λιπόφιλων βιταμινών σε λιπιδικά και πρωτεϊνικά μόρια και μετέπειτα μελέτη της σύνδεσης και βιοδραστικότητάς τους
 5. Μελέτες και ανάλυση ζωοτροφών και σιτηρέσιων

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Υποδομή για πρωτεϊνική παραγωγή, καθαρισμό και ανάλυση (στήλες υγρής χρωματογραφίας, FPLC, συσκευές ηλεκτροφόρησης πηκτής πολυακριλαμιδίου και αγαρόζης)
 2. Θερμιδόμετρο Ισοθερμικής Τιτλοδότησης
 3. Φθορισμόμετρο
 4. Αναγνώστης πλακών κυψελίδων
 5. Συσκευή μέτρησης BOD (Biochemical Oxygen Demand, WTW BSB – Controller) για προσδιορισμό του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου.
 6. Συσκευή μέτρησης COD (Chemical Oxygen Demand, Hach Reactor) για προσδιορισμό οργανικού φορτίου λυμάτων και αποβλήτων
 7. Φωτόμετρο για μετρήσεις στην περιοχή του υπεριώδους – ορατού φάσματος
 8. Συσκευή Dosi fiber για προσδιορισμό ακατέργαστων ινών (κυτταρίνης – ημικυτταρίνης – λιγνίνης)
 9. Φούρνος ξήρανσης για προσδιορισμό υγρασίας και κλίβανος αποτέφρωσης για προσδιορισμό ανόργανων συστατικών
 10. Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer | PerkinElmer) για προσδιορισμό μετάλλων σε νερό και τρόφιμα
 11. Συσκευή Soxhlet για μέτρηση λιπαρών ουσιών τροφίμων και ζωοτροφών

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Παραγωγή και καθαρισμός πρωτεϊνών
 2. Κρυστάλλωση πρωτεϊνών
 3. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών
 4. Μετρήσεις βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου
 5. Μετρήσεις χημικά απαιτούμενου οξυγόνου
 6. Ημιποσοτικός προσδιορισμός αμυλάσης σε δείγμα ούρων
 7. Προσδιορισμός ουρίας σε ορό αίματος
 8. Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων σε ορό αίματος
 9. Ηλεκτροφορητικός προσδιορισμός πρωτεϊνών ορού
 10. Ανάλυση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 11. Χημικές αναλύσεις τροφίμων και ζωοτροφών (εκτίμηση ποιότητας, ανίχνευση σακχάρων, προσδιορισμός λιπαρών ουσιών, εκτίμηση οξειδωτικής ικανότητας των λιπών, προσδιορισμός πρωτεϊνών ακατέργαστων ινών, ανόργανων συστατικών, βαρέων μετάλλων)
 12. Εκτίμηση μηχανικών ιδιοτήτων νυχιών ζώων
 13. Ποσοτικός προσδιορισμός μεταλλικών στοιχείων με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Ανακάλυψη νέων και βελτιστοποίηση ήδη υπαρχόντων αναστολέων για την πρωτεΐνη TNF-α
 2. Αύξηση διαλυτού κλάσματος ενεργής πρωτεΐνης υπερεκφραζόμενης σε E. Coli.
 3. Ανακάλυψη νέων και βελτιστοποίηση ήδη υπαρχόντων αναστολέων για την πρωτεΐνη Cyclin A and Cyclin D
 4. Ανάπτυξη μελετών προσδιορισμού ενεργότητας ουσιών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος
 5. Προσδιορισμός ακατέργαστων ινών σε γεωργικά παραπροϊόντα
 6. Ενίσχυση της διαλυτότητας δυσδιάλυτων φαρμακευτικών ουσιών με εφαρμογές σε δοκιμασίες προσδιορισμού ενεργότητας ουσιών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος
 7. Προτεινόμενο σιτηρέσιο για χοιρομητέρες με προσθήκη γεωργικών παραπροϊόντων

Ερευνητικά Έργα

 1. Ανακάλυψη αναστολέων για την Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
 2. Μελέτη σύνδεσης και βιοδραστικότητας λιπόφιλων βιταμινών κατόπιν σύνδεσης με λιπιδικά και πρωτεϊνικά μόρια
 3. Cell cycle specific CDK inhibitors as potential anti-tumor therapeutics through REPLACE
 4. Αλλοιώσεις νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κοντοπίδης Γεώργιος
+30 24410 66081
Ερευνητής
Γρηγορούδης Αστέριος
+30 24410 66058
Ερευνητής
Κατσούλης Κωνσταντίνος
Μεταπτυχιακή
Μέττου Ανθή
Μεταπτυχιακή
Ροβολή Μάγδα
Πτυχιούχος
Νικολόπουλος Βαϊός