Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

laboratory image
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74153
hydrolab@uth.gr

Το Εργαστήριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με την επωνυμία: «Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων» εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αριθμ. 82/27-2-2008 και αναμένεται η δημοσίευση της ίδρυσης του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και παραγωγικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα που το αφορούν: Α) Υδρολογία και ειδικότερα σε θέματα που διέπουν: τις επιφανειακές λεκάνες απορροής, τους υπόγειους υδροφορείς, την ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων, τους υδρολογικούς κινδύνους, την κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους, την ανάπτυξη και διαχείριση μετρητικών δικτύων μετεωρολογικής και υδρολογικής πληροφορίας, και των εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας και Τηλεπισκόπησης στην υδρολογία και στους υδατικούς πόρους και Β) Υδατικά Συστήματα και ειδικότερα σε θέματα που διέπουν: την ανάλυση των φυσικών και τεχνητών υδατικών συστημάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και συστημάτων, την κοινωνικοοικονομική προσέγγιση και την πολιτική στη διαχείριση υδατικών πόρων.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Λιμνολογία
 2. Επιφανειακά Νερά
 3. Υπόγεια Νερά
 4. Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων
 5. Τεχνική Υδρολογία
 6. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 7. Ρύπανση Υπόγειων Υδατικών Πόρων
 8. Περιβαλλοντική Υδραυλική

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Χώρος Εργασίας Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 2. Εργαστηριακός Χώρος με 12 υπολογιστές για διδασκαλία και έρευνα
 3. Δίκτυο υπολογιστών με δύο εξυπηρετητές (servers)
 4. Βιβλιοθήκη προγραμμάτων και λογισμικού (software) υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων
 5. Δίκτυο αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών συλλογής μετεωρολογικής και υδρολογικής πληροφορίας
 6. Εργαστήριο περιβαλλοντικών αναλύσεων
 7. Συν-διαχείριση κινητής περιβαλλοντικής μονάδας μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υδρολογική και υδραυλική ανάλυση και προσομοίωση
 2. Διαχείριση ποιότητας και ποσότητας υδατικών πόρων
 3. Υδροτεχνικά έργα

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Ανάπτυξη υδρολογικού μοντέλου UTHBAL
 2. Ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης λιμνών και ταμιευτήρων UTHRL
 3. Ανάπτυξη μεθόδων καταβιβασμού κλίμακας για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προσομοίωσης, λήψης αποφάσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπόγειων) λεκανών απορροής
 5. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προσομοίωσης, λήψης αποφάσεων και διαχείρισης αγροτικού νερού (νερού άρδευσης)

Ερευνητικά Έργα

 1. “Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management (ISS-EWATUS)”, FP7—ICT—2013—11
 2. “Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors (SMS)”, FP7—OCEAN—2013
 3. “MAthematical Modeling of Microcystis aeruginosa as a KEy-player in Lakes under Reconstruction (LAKEREMAKE)”, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γ.Γ.Ε.Τ. ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
 4. “Μελέτη διόδευσης επιφανειακής απορροής της υπολεκάνης του Βελεστίνου, μέσω τεχνικού έργου και σύζευξη με μοντέλο υπόγειας ροής”, Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου
 5. “Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων”- Προγράμματα δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ), Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Αριθμ. Πρότασης: 144_20_1.2_2.
 6. “Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change (EURO-AGRIWAT)”-COST Action ES1106.
 7. “Development of an Integrated Water Resources Environmental and Socioeconomic Modeling System – Application of the System to the Restored Lake Karla (DIWRESMSARLKT)”-Αρχιμήδης ΙΙΙ
 8. “Development of an Integrated System for the Water Resources Quality and Quantity Monitoring and Management of Agricultural Watersheds Under Climate Change Conditions. Application to Lake Karla Watershed (HYDROMENTOR)”-Γ.Γ.Ε.Τ. –Συνεργασία
 9. “European procedures for flood frequency estimation (FloodFreq)” – COST Action ES0901.
 10. “Sustainable Use of Irrigation Water in the Mediterranean Region (SIRRIMED)” – FP7-KBBE-2009-3

Πρόσωπα

Διευθυντής
Λουκάς Αθανάσιος
+30 24210 74168
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικήτας Μυλόπουλος
+30 24210 74162
Επίκουρη Καθηγήτρια
Χρυσή Λασπίδου
+30 24210 74147
Επίκουρος Καθηγητής
Θεόδωρος Καρακασίδης
+30 24210 74163
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Λάρισας
Φαρσιρώτου Ευαγγελία
+30 2410 684530
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (Ph.D.)
Βασιλειάδης Λάμπρος
+30 24210 74115
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
Κόκκινος Κωνσταντίνος
+30 24210 74175
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
Φαφούτης Χρυσόστομος
+30 24210 74153
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
Γαλιατσάτου Παναγιώτα
+30 24210 74175
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
Γκιάλης Στέλιος
+30 24210 74315
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (M.Sc.)
Σπηλιωτόπουλος Μάριος-Ευστάθιος
+30 24210 74177
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σιδηρόπουλος Παντελής
+30 24210 74153
Υποψήφιος Διδάκτορας
Παπαϊωάννου Γιώργος
+30 24210 74153
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τζαμπύρας Γιάννης
+30 24210 74153
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μιχαηλίδου-Νοταρά Καλλιόπη
+30 24210 74113
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γκιλιμανάκης Λευτέρης
+30 24210 74153
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τζιάτζιος Γιώργος
+30 24210 74153
Υποψήφιος Διδάκτορας
Κοφινάς Δημήτρης
+30 24210 74175
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μέλλιος Νίκος
+30 24210 74175
Τεχνικός
Γεωργίου Αθανάσιος
+30 24210 74731