Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών.

laboratory image
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684330
domika-cel@teilar.gr

Από το 1991 το Εργαστήριο διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για έρευνα. Με τις Ε5/53461/12-2-91 και Ε5/1355/13/12/91 του ΥΠΕΠΘ, εγκρίνεται η υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου με τοπικά κεραμοποιεία για αποτίμηση ποιότητας κεραμικών προϊόντων. Από το 1993 επιχειρούνται ερευνητικές προσπάθειες σε θέματα περιβάλλοντος με βάση τον εξοπλισμό ενόργανης Χημικής Ανάλυσης που διέθετε το Εργαστήριο. Το επόμενο διάστημα διεξήχθη έρευνα που αφορούσε αξιοποίηση στερεών ή υγρών αποβλήτων με ενσωμάτωσή τους σε κεραμικά προς δημιουργία σύνθετων υλικών με προηγμένη δομή και αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται από διάφορες διαδικασίες, ώστε και η ασφαλής διάθεσή τους να επιλύεται αλλά και η υπολειμματική τους αξία να εκτιμηθεί.. Το εργαστήριο επικεντρώνεται τόσο σε θεωρητική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της επιστήμης των υλικών με έμφαση στην τεχνολογία, τον χαρακτηρισμό, τον ποιοτικό έλεγχο και την αποτίμηση των ιδιοτήτων νέων καινοτόμων υλικών όπως δομικά κεραμικά, σύνθετα υλικά νανοϋλικά και βιοϋλικά που χρησιμοποιούνται σε δομικές, βιομηχανικές αεροναυπηγικές και εμβιομηχανικές εφαρμογές.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Ισχυροποίηση βελτίωση δομής κεραμικών υλικών.
 2. Προηγμένα κεραμικά υλικά.
 3. Ανακύκλωση – ενσωμάτωση βιομηχανικών αποβλήτων σε κεραμικά προϊόντα.
 4. Ενεργειακή αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων μέσω ενσωμάτωσής τους σε κεραμικά.
 5. Βιοκαύσιμα.
 6. Υγρά απόβλητα.
 7. Σύνθετα υλικά πολυμερικής και μεταλλικής μήτρας.
 8. Εφαρμογές βιοϋλικών στην ορθοπεδική και την οδοντιατρική.
 9. Πολυμερικά υλικά με νανοεγκλείσματα.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Σύστημα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.
 2. Συσκευή φασματοσκοπίας SPRaman-NIR.
 3. Σύστημα (Anter) προσδιορισμού ειδικής θερμικής αγωγιμότητας υλικών.
 4. Σειρά προτύπων κοσκίνων για κοκκομετρική ανάλυση.
 5. Συσκευή Blaine για προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας.
 6. Συσκευή Vicat.
 7. Αυτόματο σύστημα κοκκομετρικής ανάλυσης με χρήση Laser για προσδιορισμό μεγέθους κόκκων της τάξεως του μm, μέσης διαμέτρου, % διαμέτρου, ειδικής επιφάνειας κλπ.
 8. Συσκευή Los Angeles.
 9. Συσκευή υπερύθρων ακτίνων και θερμοζυγού για τον προσδιορισμό του εργασίμου πλαστικής μάζας.
 10. Ηλεκτρονικά πενετρόμετρα διαφόρων τύπων για έλεγχο ομοιογένειας των παραγομένων υλικών.
 11. Pilot plant παραγωγής κεραμικών υλικών με εξώθηση (σύστημα άλεσης, ανάμειξης- ομογενοποίησης, μορφοποίησης).Σύστημα παραγωγής κεραμικών δοκιμίων με συμπίεση.
 12. Ξηραντήριο δοκιμίων σε ατμοσφαιρικές συνθήκες.
 13. Ξηραντήριο σε αδρανή ατμόσφαιρα.
 14. Σύστημα σφαιρομύλων για κονιορτοποίηση υλικού.
 15. Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενος φούρνος για όπτηση κεραμικών δοκιμίων.
 16. Φούρνοι για θερμικές κατεργασίες μέχρι 1700οC.
 17. Σύστημα μέτρησης υδροαπορροφητικότητας.
 18. Αυτόματο σύστημα προσδιορισμού αντοχής υλικών στον παγετό.
 19. Συσκευή για μελέτη αντοχής δοκιμίων σε κάμψη τριών σημείων.
 20. Πλήρες σύστημα μελέτης μηχανικών ιδιοτήτων (θλίψη, εφελκυσμός) με χρήση Η/Υ.
 21. Σύστημα μεταλλογραφικής μικροσκοπίας.
 22. Σκληρόμετρο (Rockwell).
 23. Ειδικό μικροσκληρόμετρο προσδιορισμού επιφανειακής σκληρότητας κεραμικών υλικών (Vickers).
 24. Σύστημα ελέγχου αστοχίας υλικών με υπέρηχους.
 25. Μέτρηση δυναμικού μέτρου ελαστικότητας με χρήση υπερήχων.
 26. Συσκευή ακουστικών κυμάτων για προσδιορισμό ατελειών.
 27. Συσκευή λείανσης επιφανειών δοκιμίων.
 28. Σύστημα προσδιορισμού πυκνότητας κεραμικών δοκιμίων.
 29. Ζυγοί ηλεκτρονικοί.
 30. Μίξερ.
 31. Κόφτης κεραμικών δοκιμίων.
 32. GC.
 33. TOC.
 34. Ιοντική χρωματογραφία.
 35. Βιοαντιδραστήρες.
 36. Φασματοφωτόμετρα.
 37. Συσκευή διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης.
 38. Μηχανή γενικών δοκιμών 100 ΚΝ.
 39. Μηχανή γενικών δοκιμών 1000 ΚΝ.
 40. Συσκευή Δυμναμικής Μηχανικής Ανάλυσης.
 41. Συσκευή κρούσης.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Πλήρεις δοκιμές σε πηλώδη χώματα.
 2. Αποτίμηση ποιότητας δομικών υλικών.
 3. Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος – Βιοκαύσιμα.
 4. Χαρακτηρισμός μεταλλικών, πολυμερικών και σύνθετων υλικών.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Παραγωγή σύνθετων κεραμικών προϊόντων.
 2. Βελτιστοποίηση παραμέτρων παραγωγικής διαδικασίας μέσω μελέτης φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.
 3. Tεχνολογία και χαρακτηρισμός μεταλλικών, πολυμερικών και σύνθετων υλικών
 4. Αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων παραγωγικών διαδικασιών.
 5. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ενσωμάτωση υποπροϊόντων παραγωγικών διαδικασιών σε κεραμικά.
 6. Παραγωγή βιοκαυσίμων.
 7. Διαχείριση υγρών αποβλήτων.

Ερευνητικά Έργα

 1. Ισχυροποίηση κεραμικών υλικών με διασπορά κονιών από βιομηχανικά στερεά απόβλητα (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως 31-12-2007).
 2. Πειράματα αποχρωματισμού βαφών τύπου Remazol και συσχέτιση πειραματικών δεδομένων (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, 12-5-2004 έως 31-12-2007).
 3. Μελέτη συστημάτων καολίνηκαι ίνες γραφίτη, τσιμέντο + ιπτάμενη τέφρα, χαρακτήρες + μηχανικές ιδιότητες + στατιστική ανάλυση (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως 31-12-2007).
 4. Μελέτη για την Ανάπτυξη Κατάλληλων Τεχνολογιών για τη Διάθεση-Διαχείριση: Στερεών και Υγρών Υποπροϊόντων Ελαιοτριβείων, Λυματολάσπης, Στερεού Εναλλακτικού Καυσίμου (ASF) και Πετρελαϊκού Άνθρακα (PETCOKE) (Χρηματοδοτούμενο έργο από TERRA S.A.).
 5. Καινοτόμα Κεραμικά Υλικά (Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.
 6. Παραγωγή βιοκαυσίμων από άλγεις (SYNERGASIA 2011, 1-1-2013 έως 30-6-2015).
 7. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Λάρισας, 2011-2013. EPEDBM , 2010-2013.
 8. Nanostructrured Geopolymers and Calcium Phosphate based Biocements and Implants (NANO.GEO.S.CA.PHO.L.), ΘΑΛΗΣ, ΕΠΕΔΒΜ , 2011-2015
 9. Συντονισμός ή Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς (INASCO Α.Ε., EXALCO Α.Ε., ΜΑΚΗ Α.Ε., STUFFCOLOUR ENERGY A.E., AIGAION A.E. κ.α.).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Σπηλιώτης Ξενοφων
+30 2410 684330
Διευθυντής
Ζαούτσος Στέφανος
+30 2410 684207
Διευθυντής
Παπαπολυμέρου Γεώργιος
+30 2410 684428
Καθηγητής
Λοκκας Φιλοθεος
+30 2410 684306
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαιωαννου Χρυσουλα
+30 2410 684524
Επίκουρος Καθηγητής
Μουζακης Διονυσιος
+30 2410 684556
Ερευνητής
Κασιτεροπουλου Δωροθεα
+30 6947047845
Ερευνητής
Λαμπρακοπουλος Στελιος
+30 6972831282
Ερευνητής
Νταμπεγλιωτης Κωστας
+30 6944284250
Ερευνητής
Γγκουγκουλιας Νικολαος
Ερευνητής
Λαμπακης Δημητριος
+30 6979648463
Τεχνικός
Καλογιάννης Δημήτριος
+30 2410 684314