Κοινωνικά Δίκτυα

Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74467
seed@uth.gr

Σκοπός του Κέντρου είναι αφενός η συμβολή στον επιστημονικό σχεδιασμό και αφετέρου η ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών για την ανάπτυξη των Βαλκανίων αλλά και της ευρύτερης περιοχής της, στα αναγκαία χωρικά επίπεδα και τομείς. Το Κέντρο στοχεύει στη διεθνή και διεπιστημονική προσέγγιση αλλά και στη διατύπωση προτάσεων και ενεργειών που αφορούν την αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής. Επιπλέον διερευνά την επίλυση συγκεκριμένων οικονομικών διαρθρωτικών και χωρικών προβλημάτων της περιοχής που συχνά δεν συγκεντρώνουν τη δέουσα προσοχή από την επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΚΑΝΑΕ έχει έντονη χωρική διάσταση. Το επίπεδο της ανάλυσης περιλαμβάνει μακρο-περιφέρειες της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στη νότια και ανατολική περιοχή της, περιλαμβάνοντας χώρες, περιφέρειες, πόλεις, συνοριακές περιοχές, βιομηχανικές υπό παρακμή περιοχές ή αναπτυξιακά υπό υστέρηση περιοχές. Το ΚΑΝΑΕ εξειδικεύεται στα ερευνητικά πεδία της μεγέθυνσης και ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και διαρθρωτικών μεταβολών,  διεθνών οικονομικών σχέσεων, Ευρωπαϊκών πολιτικών, ανθρώπινου κεφαλαίου και πολιτικών Ε&Τ, δημογραφικής ανάλυσης, διασυνοριακής συνεργασίας και αξιολόγησης πολιτικών.
 2. Το ΚΑΝΑΕ παρουσιάζει πλούσιο συγγραφικό έργο καθώς έχει αναδείξει μέσω των δημοσιεύσεών του ένα ποιοτικά σημαντικό ερευνητικό υλικό στο οποίο αναλύει και επεξεργάζεται την όποια πρόσφατη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης κυρίως της νότιας και ανατολικής Ευρώπης. Η περιοχή αυτή έχει αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης καθώς έχει παρουσιάσει δυσμενείς ‘αρχικές συνθήκες’, κρίσιμες διαρθρωτικές προσαρμογές, χαμηλές επιδόσεις ανάπτυξης, σημαντικές αποτυχίες στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών, και μια σειρά δυσκολιών κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης και μετάβασης στο νέο καθεστώς.
 3. Το Κέντρο συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών και ερευνητικών ινστιτούτων στην ΕΕ και ειδικά τη νοτιοανατολική περιοχή έχοντας συμμετάσχει σε αρκετά αξιόλογα δίκτυα που προάγουν την έρευνα και αναλύουν πολιτικές. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει τη μορφή συνεδρίων, διαλέξεων, επισκέψεων, δια-ομαδικής έρευνας σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα, συναλλαγής φοιτητών και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Ολοκληρωμένες βάσεις στατιστικών δεδομένων που αφορούν τα οικονομικά, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κρατών και περιφερειών καθώς και τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης διαθέτει άμεση πρόσβαση, μέσω του δικτύου Internet και της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών που αφορούν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Οι βάσεις δεδομένων του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή πληροφορίες που αφορούν τα εξής: α) Χρονολογικές σειρές οικονομικών, δημογραφικών, διαρθρωτικών και μακροοικονομικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων απασχόλησης, ανεργίας, επενδύσεων και υποδομών για το σύνολο της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, Allmedia), β) διεθνείς βάσεις δεδομένων με οικονομικά, δημογραφικά, διαρθρωτικά και μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για όλες τις χώρες του κόσμου και ειδικά τις χώρες της ΕΕ (UN, World Bank, OECD, Eurostat, IMF, Espon, WIIW, ITC, APEC), γ) πλήρεις στατιστικές σειρές με στοιχεία ανά νομό και περιφέρεια που αφορούν τα οικονομικά, δημογραφικά, και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πέρα από τις απογραφές πληθυσμού και τις κλαδικές απογραφές (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες), ετήσιες καταγραφές με στοιχεία ανά νομό και περιφέρεια για μια σειρά σημαντικούς δείκτες της Ελληνικής οικονομίας (ΕΛΣΤΑΤ, Allmedia), δ) βάση δεδομένων με οικονομικά, δημογραφικά και διαρθρωτικά στοιχεία για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο NUTS II και NUTS III (Regio database), ε) ειδική βάση δεδομένων με οικονομικά, διαρθρωτικά και δημογραφικά στοιχεία για τις περιφέρειες των χωρών σε μετάβαση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και ειδικά για τις Βαλκανικές περιφέρειες (SEED Database), στ) ειδική βάση δεδομένων με στοιχεία για τα επενδυτικά κίνητρα και τα κοινοτικά προγράμματα.
 2. Σύγχρονη υπολογιστική υποδομή.
 3. Σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα στατιστικής (Eviews, SPSS, STATA) και χαρτογραφικής ανάλυσης (ArcGIS).

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Ειδικές αναπτυξιακές μελέτες
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παραγωγικής συγκρότησης, περιφερειακής εξειδίκευσης, περιφερειακής συνοχής, περιφερειακών εισροών-εκροών, οικονομικών σχέσεων και αναπτυξιακής πολιτικής

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

 1. "TERCO - European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life”, ESPON Applied Research under Priority 1 (2013/1/9), 2010 - 2013.
 2. EUBORDERREGIONS - European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation, FP7, 2011- 2013.
 3. SEARCH - Sharing KnowledgE Assets: InteRegionally Cohesive NeigHborhoods, FP7, May 2011-March 2013.
 4. PROMISE - Municipal Property Management in South - Eastern Cities (South East Europe: Transnational Cooperation Programme) INTERREG, Project Lead Partner, 2009-2012.
 5. TELEACCESS - Creation of Telecenters to Support Learning, Entrepreneurship and Access to IS, in Isolated Areas, INTERREG IIIB CADSES, NEIGHBOURHOOD PROGRAMME, 2007-2008.
 6. FRONTIERS - Successful Interreg Projects Planning and Implementation-The Case of Remote Areas, European Commission INTERACT, 2006-2008.
 7. RePlan project-Re assessing Planning Instruments, Progresdec-Interreg IIIC, 2006-2007.
 8. DYNREG - Dynamic regions in a knowledge-driven global economy: lessons and policy implications for the EU, EU 6th Framework Program for Research and Technology, Lead partner for WP 2, Project Leader: ESRI, 2006-2008.
 9. EUDIMENSIONS, EU 6th Framework Program for Research and Technology, Lead Partner: University of Berlin, 2006-2009.
 10. FUTuRISM, INTERREG III C Program. Project Leader: The Region of Clermon-Ferant, 2006-2008.
 11. Migra-Value, INTERREG III B Program. Project Leader: Veneto Lavoro, 2006-2008.
 12. Identification of spatially relevant aspects of the information society, European Commission, ΕSPON 2006 Program, 2005-2006.
 13. EQUAL - Κοινωνική Αμφικτυωνία, Υπουργείο Εργασίας, 2005-2006.
 14. GREENKEYS - Urban Green as a Key for Sustainable Cities, INTERREG IIIB CADSES, 2005-2008.
 15. Territorial Cooperation and transnational cooperation programmes within Structural Funds, expert, member of the Scientific Committee (ref 2004 CE 16 0 AT 040), DG Regional Policy. Project Leader: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2005.
 16. Study on the potential and needs of the new Member States (ref 2004 CE 16 0 AT 038) DG Regional Policy, expert, member of the scientific committee, Project Leader: EPRC, University of Strathclyde, 2004-2005.
 17. Regional Policy in Greece, EPRC, University of Strathclyde, 2003.
 18. MANWATER, INTERREG III B ARCHIMED. Project Leader: National Center for the Environment and Sustainable Development, 2006-2008.
 19. RIMED: Regional Integration and Metropolitan Development in Southeastern Europe, INTERREG III CADSES, Lead Partner, 2003-2005.
 20. EXLINEA - Lines of Exclusion as Arenas of Cooperation in Europe, FP5, 2002-2005.
 21. EURECO: The impact of European Integration and Enlargement on Regional Structural Change and Cohesion, FP5, 2002-2005.
 22. EQUAL, Project Leader: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2002-2004.
 23. Regional Development Policy and Convergence in the EU, European Investment Bank, Luxembourg, 2000.
 24. Overcoming Isolation: Strategies of development and policies of cross-border cooperation in Southeastern Europe after Agenda 2000, DG II under the Phare ACE program and organized by the Institute of economics, Bulgarian Academy of Sciences (contract no: P97-8196-R).
 25. Availability of Regional Data to Estimate Economic Trends in Very Small Regions, European Commission DGXVI and organized by the Netherlands Economic Institute, 1998.
 26. Needs analysis and Design of Support Program for Regional Development Agencies in CBC Regions in The Czech Republic , European Commission’s Phare Program for Regional and SME Development in Central and East European Countries, Eccord, 1998.
 27. Structural Changes and Spillovers in the East European Reform Process, DG II under the ACE/PHARE program and organized by the London Business School, University of London (contract No is: ACE-P96-6221-R).
 28. Competitiveness of CEFTA countries: measurement and trends in the period of preparation to join the EU, DG II under the Phare ACE program and organized by the Czech National Bank (contract No: P96-6071-R).
 29. Integration and Transition in Europe: The Economic Geography of Interaction, Lead Partner, DGII under the PHARE-ACE Program and organized by the University of Thessaly (contract no ACE-P96-7438-O).
 30. Location Specific Aspects of Learning and the Transfer of Know-how in Transition, DGII under the Phare-ACE Program and organized by the Katholieke Universitaet Leuven (contract no ACE-P96-6202-R).
 31. Comparative Regional Development and the Political Economy of Regional Policy, DGII under the ACE/PHARE Program and organized by the Leuven Institute of Central and Eastern European Studies, Katholieke Universiteit Leuven, contract no ACE-P95-2024-R.
 32. Structural Changes and Spillovers in the East European Reform Process, DG II under the ACE/PHARE program and organized by the Centre for Economic Forecasting, London Business School, University of London (contract no ACE-94-0629-R).
 33. Economic Cooperation in the Balkans. A Regional Approach to European Integration, ACE/PHARE program, Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, contract no ACE-94-0760-R.
 34. Restructuring Large Industrial Enterprises in Central and Eastern Europe, DG XII under the COST/PHARE program, Katholieke Universiteit Leuven, contract no CIPA-CT-93-003.
 35. Cross-Border Cooperation between Albania, Bulgaria and Greece DG XII under the ACE/PHARE program, Lead Partner, Athens University of Economics and Business, contract no ACE-92-0391-R.
 36. Go-West Mobility Grants, DG XII under the COST/PHARE program (Beneficiaries: Dr. Stoyan Totev and Dr. Raia Staikova, Bulgarian Academy of Science), contract no ERB-CIPA-CT-92-2224.
 37. The Redevelopment of Regions Expected to Experience Severe Impacts from Technological and Environmental Reconstruction, ACE program, Katholieke Universiteit Leuven, 1992-1994, contract no ACE-Z9109-0000-067.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Πετράκος Γεώργιος
+30 24210 74468
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πολύζος Σεραφείμ
+30 24210 74446
Επίκουρος Καθηγητής
Καλλιώρας Δημήτριος
+30 24210 74484
Επίκουρος Καθηγητής
Αρβανιτίδης Πασχάλης
+30 24210 74914
Επίκουρος Καθηγητής
Μεταξάς Θοδωρής
+30 24210 74917
Επίκουρος Καθηγητής
Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος
+30 6974300096
Επίκουρος Καθηγητής
Τσέλιος Βασίλης
Λέκτορας
Αναγνώστου Αγγελική
+30 24210 74596
Λέκτορας
Αρτελάρης Παναγιώτης
+30 6942018528
Ερευνητής
Τσιάπα Μαρία
+30 24210 74467
Ερευνητής
Σαράτσης Γιάννης
+30 24210 74462
Ερευνητής
Τοπάλογλου Λευτέρης
+30 6944291835
Ερευνητής
Κούπτσια Βίκτωρ
+30 24210 74447