Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων

laboratory image
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74129
kvogiatz@uth.gr

Αναλυτικά, οι στόχοι του εργαστηρίου είναι: α) Η δημιουργία και υποστήριξη μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων β) η καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικής έρευνας μεθοδολογικού, θεωρητικού, επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου στο πλαίσιο των μεταφορών γ) η συνεργασία με συναφή Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, Ιδρύματα και Τεχνολογικούς Οργανισμούς της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού δ) η δημιουργία ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής, προκειμένου να προσελκύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ερευνητικές δραστηριότητες ε) η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών στ) η δημοσίευση Επιστημονικών Άρθρων και Βιβλίων ζ) η συνεργασία με Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμους, Ερευνητικά Ινστιτούτα και η) η δημιουργία ενός συνεχώς ενήμερου Εργαστηρίου διερεύνησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Συγκοινωνιακών Έργων με έμφαση στον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις Δονήσεις.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Διεξαγωγή Περιβαλλοντικών Ερευνών και Αξιολογήσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής ακουστικής και της αειφόρου διαχείρισης λειτουργίας Συγκοινωνιακών Έργων στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών αναγκών.
 2. Παρακολούθηση και Διερεύνηση των Αλλαγών και Εξελίξεων στην Εθνική και Διεθνή Πολιτική προστασίας των επιπτώσεων στο αστικό και περιαστικό ακουστικό περιβάλλον.
 3. Εφαρμογές Προηγμένης Τεχνολογίας Συστημάτων παρακολούθησης Αερόφερτου και Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου και Δονήσεων από την κατασκευή και λειτουργία Συγκοινωνιακών Έργων - Εκτέλεση ακουστικών μετρήσεων αερόφερτου και εδαφομεταφερόμενου θορύβου & δονήσεων - Ανάπτυξη και Τεχνικές Προδιαγραφές Συστημάτων Παρακολούθησης Ακουστικού Περιβάλλοντος.
 4. Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Θόρυβο και Δονήσεις κατά τη λειτουργία Χερσαίων (οδικά συστήματα και δίκτυα σταθερής τροχιάς), Αεροπορικών και Θαλάσσιων Συστημάτων Μεταφοράς.
 5. Έρευνες Σκοπιμότητας Εφαρμογής Αντιθορυβικών και Αντιδονητικών Μέτρων προστασίας από τη λειτουργία Συγκοινωνιακών Συστημάτων.
 6. Μετρολογία Δονήσεων και Τεχνικός Σχεδιασμός - Διερεύνηση αποτελεσματικότητας Αντικραδασμικών και Αντιδονητικών Διατάξεων Συστημάτων Σταθερής Τροχιάς (πλωτές πλάκες, ελαστομερείς εγκιβωτισμοί σιδηροτροχιών, συστήματα απορρόφησης θορύβου συριγμών, κλπ.)
 7. Πολεοδομική Ηχοπροστασία και Χωροταξικός-Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.
 8. Ηχομόνωση – Ηχοπροστασία κατοικιών και λοιπών δεκτών ιδιαίτερης ευαισθησίας από τον περιβαλλοντικό συγκοινωνιακό θόρυβο.
 9. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Θόρυβο και Δονήσεις.
 10. Τεχνικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο με έμφαση στην  προστασία του ακουστικού αστικού τοπίου.
 11. Ηχοαπορροφητικότητα οδοστρωμάτων.
 12. Θεωρητικά – Δυναμικά Μοντέλα πρόβλεψης Αερόφερτου και Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου και σχεδιασμού Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ηχορύπανσης.
 13. Σχεδιασμός Αντιθορυβικών Πετασμάτων – Ηχοπετασμάτων διαφόρων τύπων συμπ. Πράσινων Ηχοπετασμάτων.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Ολοκληρωτικά Ηχόμετρα και 2καναλικούς - 4καναλικούς Στατιστικούς Αναλυτές.
 2. Διατάξεις προστασίας Παντός Καιρού VES21.
 3. Διάταξεις Μικροφώνου Παντός Καιρού BAP 21.
 4. Τηλεσκοπικούς ιστούς και τρίποδες ανάρτησης μικροφωνικού συστήματος ύψους 4μ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 2002/49/ΕΚ.
 5. Λογισμικά πρόβλεψης περιβαλλοντικού, θορύβου, διάχυσης αερίων ρύπων και ηχομονωτικών διατάξεων.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Διεξαγωγή Περιβαλλοντικών Ερευνών & Αξιολογήσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής ακουστικής και της αειφόρου διαχείρισης λειτουργίας Συγκοινωνιακών Έργων στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών αναγκών
 2. Παρακολούθηση και Διερεύνηση των Αλλαγών και Εξελίξεων στην Εθνική και Διεθνή Πολιτική προστασίας των επιπτώσεων στο αστικό & περιαστικό ακουστικό περιβάλλον
 3. Εφαρμογές Προηγμένης Τεχνολογίας Συστημάτων παρακολούθησης Αερόφερτου & Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου & Δονήσεων από την κατασκευή και λειτουργία Συγκοινωνιακών Έργων - Εκτέλεση ακουστικών μετρήσεων αερόφερτου & εδαφομεταφερόμενου θορύβου & δονήσεων - Ανάπτυξη & Τεχνικές Προδιαγραφές Συστημάτων Παρακολούθησης Ακουστικού Περιβάλλοντος
 4. Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Θόρυβο & Δονήσεις κατά την λειτουργία Χερσαίων (οδικά συστήματα και δίκτυα σταθερής τροχιάς), Αεροπορικών και Θαλάσσιων Συστημάτων Μεταφοράς
 5. Έρευνες Σκοπιμότητας Εφαρμογής Αντιθορυβικών & Αντιδονητικών Μέτρων προστασίας από την λειτουργία Συγκοινωνιακών Συστημάτων
 6. Μετρολογία Δονήσεων και Τεχνικός Σχεδιασμός - Διερεύνηση αποτελεσματικότητας Αντικραδασμικών & Αντιδονητικών Διατάξεων Συστημάτων Σταθερής Τροχιάς (πλωτές πλάκες, ελαστομερείς εγκιβωτισμοί σιδηροτροχιών, συστήματα απορρόφησης θορύβου συριγμών, κλπ.)
 7. Πολεοδομική Ηχοπροστασία & Χωροταξικός-Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 8. Ηχομόνωση – Ηχοπροστασία κατοικιών και λοιπών δεκτών ιδιαίτερης ευαισθησίας από τον περιβαλλοντικό συγκοινωνιακό θόρυβο
 9. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων & οδηγιών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Θόρυβο & Δονήσεις
 10. Τεχνικό & Περιβαλλοντικό Δίκαιο με έμφαση στη προστασία του ακουστικού αστικού τοπίου
 11. Ηχο-απορροφητικότητα οδοστρωμάτων
 12. Θεωρητικά – Δυναμικά Μοντέλα πρόβλεψης Αερόφερτου & Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου & σχεδιασμού Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου & Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ηχορύπανσης
 13. Σχεδιασμός Αντιθορυβικών Πετασμάτων – Ηχοπετασμάτων διαφόρων τύπων συμπ. Πράσινων Ηχοπετασμάτων

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Οριζόντιοι Χάρτες Πρόβλεψης Ακουστικού Περιβάλλοντος.
 2. Διαμόρφωση Προδιαγραφών Ακουστικών Μετρήσεων.
 3. Αξιολόγηση Αέριων Ρύπων.
 4. Αξιολόγηση Ακουστικού Περιβάλλοντος.

Ερευνητικά Έργα

 1. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ανίχνευση επιβλαβών χημικών παραγόντων και θορύβου από την οδική κυκλοφορία σε καμπίνα διοδίων στον Σ/Δ Σπαθοβουνίου» E.E. 4345, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 2011.
 2. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ανίχνευση επιβλαβών χημικών παραγόντων και θορύβου στους σταθμούς των διοδίων της Αττικής οδού από τις εκπομπές ρύπων από τα διερχόμενα οχήματα για τα έτη 2012-2013-2014» E.E. 4287, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2012-2014
 3. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Παρακολούθηση Μόνιμων Σταθμών Θορύβου & Δονήσεων & Εκπαίδευση Στελεχών της ΤΡΑΜ» E.E 4271 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΡΑΜ Α.Ε. 2011-2012, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Βογιατζής
 4. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ετήσια Παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.), και της αέριας ρύπανσης από τη λειτουργία του οδικού Έργου ΠΑΘΕ: Τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια» E.E 4197 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2010-2013.
 5. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Διαμόρφωση προδιαγραφών ακουστικών μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου από τη λειτουργία της Εγκατάστασης «HERON II VOIOTIA SA POWER GENERATION” & Υποστήριξη επιστημονικής επίβλεψης & αξιολόγησης ακουστικών εκπομπών “Near Field” από την GE», E.E 4150 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, 2010.
 6. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (ΟΚΘ) από τη λειτουργία του οδικού έργου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί» E.E 4171 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 2010.
 7. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Παρακολούθηση – Καταγραφή Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου στον Περιφερειακό Βόλου και Προκαταρκτική θεώρηση μελλοντικών ακουστικών επιβαρύνσεων και αστικών περιοχών που χρήζουν αντιθορυβικής προστασίας», E.E 4119 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2010.
 8. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Καταγραφή Στάθμης Περιβαλλοντικού Θορύβου από την Λειτουργία συρμών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στο φρέαρ Χολαργού - Διερεύνηση τυχόν υπερβάσεων με τα περιβαλλοντικά όρια της σχετικής ΚΥΑ ΕΠΟ του Έργου», E.E. 4128 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 2010.
 9. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένη διαμόρφωση των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών του προγράμματος Παρακολούθησης ΟΚΘ & Ατμ. Ρύπανσης για το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ «Μαλιακός - Κλειδί» E.E 3873 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 2009.
 10. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ανίχνευση επιβλαβών χημικών παραγόντων και θορύβου στους σταθμούς των διοδίων της Αττικής οδού από τις εκπομπές ρύπων από τα διερχόμενα οχήματα για τα έτη 2009 έως και 2011» E.E. 3854, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2009-2011.
 11. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Επέκταση Προγράμματος Παρακολούθησης κινητών σταθμών (ΚΣ) θορύβου & δονήσεων για το έτος 2007 και κινητών (ΚΣ) και μόνιμων (ΜΣ) θορύβου & δονήσεων για τα έτη 2008, 2009 & 2010 Συντήρηση & βαθμονόμηση εξοπλισμού του έτους 2008, Συντήρηση εξοπλισμού του έτους 2009, Συντήρηση & βαθμονόμηση εξοπλισμού έτους 2010», E.E. 3223 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΡΑΜ ΑΕ, 2008-2010.
 12. Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Υποστήριξη του τμήματος Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τακτικής Συντήρησης, τομέα ΛΕ.Σ στην Παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και των επιπέδων Θορύβου σε τμήματα της Εγνατίας Οδού σε λειτουργία» E.E. 3496 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εγνατία Οδός ΑΕ 2007.
 13. Enhanced Driver Safety due to Improved Skid Resistance - SKIDSAFE σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οδοποιίας ΕΜΠ – Καθ. Α. Λοίζος

Πρόσωπα

Διευθυντής
Βογιατζής Κωνσταντίνος
+30 24210 74170
Υποψήφιος Διδάκτορας
Αντωνιάδης Χαράλαμπος
+30 24210 74129