Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

laboratory image
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 93059
msak@agr.uth.gr

Το Εργαστήριο καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα μαθήματα: Αρδεύσεις , Γενική και Υπολογιστική Υδραυλική, Στραγγίσεις και Περιβαλλοντική Υδραυλική, Υδρολογία, Ατομικά και Συλλογικά Δίκτυα Αρδεύσεων, Υδατοκατανάλωση Καλλιεργειών, Επαναχρησιμοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Διαχείριση Αποβλήτων και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 38 22/02/1995

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση καλλιεργειών.
 2. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων στερεών αστικών αποβλήτων στη γεωργία.
 3. Πρωτοπορία στην εφαρμογή υπόγειας στάγδην άρδευσης στην Ελλάδα.
 4. Αυτοματισμοί σε σύγχρονα συστήματα άρδευσης.
 5. Μελέτη και αξιολόγηση σύγχρονων αυτόματων συστημάτων άρδευσης.
 6. Υπολογισμός των ολικών αναγκών σε νερό των καλλιεργειών, βάσει διαφόρων μεθόδων υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής.
 7. Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής.
 8. Μετρήσεις της εδαφικής υγρασίας με τη βοήθεια αισθητήρων σύγχρονης τεχνολογίας (TDR, Capacitance, Theta).
 9. Μετρήσεις της πίεσης του εδαφικού νερού με τενσιόμετρα στο εργαστήριο και στον αγρό.
 10. Μετρήσεις ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών καλλιεργειών με εφαρμογή διαφορετικών δόσεων άρδευσης-ελλειμματική άρδευση.
 11. Μελέτη άρδευσης νέων καλλιεργειών (στέβια) και επίδραση στην παραγωγικότητα και ενεργειακή απόδοση.
 12. Εξαγωγή μοντέλων πρόβλεψης παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών σε σχέση με την άρδευση.
 13. Δημιουργία υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων με τη βοήθεια σύγχρονου λογισμικού.
 14. Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην υδρολογία και στη διαχείριση υδατικών πόρων. Δημιουργία θεματικών χαρτών χωρικής πληροφορίας.
 15. Διερεύνηση και Διαχείριση υπόγειων υδροφορέων με τη βοήθεια σύγχρονου λογισμικού (Modflow).
 16. Προσδιορισμός υδροδυναμικών παραμέτρων του εδάφους σε ακόρεστη ροή.
 17. Προσδιορισμός τοξικότητας νερού σε φυτικούς (Micro-algae) και ζωικούς μικροοργανισμούς (Daphnia Magna)
 18. Αριθμητική προσομοίωση της κίνησης του νερού σε ακόρεστα εδάφη.
 19. Συγκριτική αξιολόγηση μοντέλων πρόβλεψης της υδραυλικής αγωγιμότητας κάτω από ακόρεστες συνθήκες.
 20. Προσδιορισμός της αθροιστικής διήθησης, της υδραυλικής αγωγιμότητας και της χαρακτηριστικής καμπύλης στον αγρό και στο εργαστήριο με σύγχρονα όργανα μέτρησης.
 21. Προσδιορισμός των φυτικών συντελεστών καλλιεργειών κατά τη διάρκεια πειραμάτων στον αγρό.
 22. Προσδιορισμός Αποδοτικότητας Χρήσης νερού διαφόρων καλλιεργειών (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, ενεργειακά φυτά, φαρμακευτικά φυτά) εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους άρδευσης και διαφορετικές δόσεις άρδευσης.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Συσκευή μέτρησης υγρασίας στο εργαστήριο με Time Domain Reflectometry (TDR), Theta probe.
 2. Συσκευή προσδιορισμού της υστέρησης του νερού στο έδαφος.
 3. Συσκευή Richards (Προσδιορισμός Υδατοικανότητας και Σημείου Μόνιμης Μάρανσης του εδάφους).
 4. Μετατροπείς πίεσης και πιεζόμετρα.
 5. Στήλη ελέγχου κίνησης νερού στο έδαφος.
 6. Συσκευή μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας, θερμοκρασίας νερού, pH, D.O.
 7. Εργαστηριακό λυσίμετρο.
 8. Συσκευή μέτρησης B.O.D.
 9. Ιοντική χρωματογραφία.
 10. Επωαστής Daphnia Magna.
 11. Χρωματοφωτόμετρο.
 12. Εξειδικευμένο Λογισμικό για δημιουργία μοντέλων και θεματικών χαρτών χωρικής πληροφορίας (GIS, MIKE SHE, MIKE 11, Modflow, Hydrus).
 13. Εγκατεστημένα στο αγρόκτημα του Π.Θ. αρδευτικά δίκτυα με σταγόνα (υπόγεια και επιφανειακή) και με καταιονισμό.
 14. Προγραμματιστές άρδευσης.
 15. Αυτοματισμοί συστημάτων άρδευσης.
 16. Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός με τηλεμετρία (GSM).
 17. Απλό εξατμισίμετρο τύπου Α.
 18. Εξατμισίμετρο με αυτοματισμό αυτόματης πλήρωσης και σύστημα τηλεμετρίας (GSM).
 19. Καταγραφικά συστήματα (data logger) με δυνατότητα τηλεμετρίας και ενεργοποίησης άρδευσης από απόσταση.
 20. Όργανο μέτρησης Δείκτη Φυλλικής Επιφάνειας (LAI).
 21. Υδροπερατόμετρα Guelph.
 22. Διηθητόμετρα με κυλίνδρους.
 23. Συσκευή μέτρησης υγρασίας στον αγρό (Time Domain Reflectometry TDR , capacitance, theta).
 24. Εξοπλισμός συστημάτων άρδευσης (αντλίες, δεξαμενές, μετρητές πίεσης).
 25. Μηλίσκος μέτρησης παροχής.
 26. Σταθμήμετρο υπόγειου υδροφορέα.
 27. Πυριαντήριο για ξήρανση δειγμάτων.
 28. Δειγματολήπτες εδάφους.
 29. Σύστημα προσδιορισμού του φαινόμενου ειδικού βάρους και της υγρασίας κορεσμού του εδάφους.
 30. Ζυγοί ακριβείας.
 31. Μηχανική συσκευή με σειρά κοσκίνων διαφόρων διαμετρημάτων για τον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης του εδάφους.
 32. Εξοπλισμός για τον προσδιορισμό της κοκομετρικής σύστασης του εδάφους.
 33. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Εφαρμογή υγρών αποβλήτων στη γεωργία με σύγχρονες μεθόδους άρδευσης.
 2. Υπολογισμός των ολικών αναγκών σε νερό καλλιεργειών, βάσει διαφόρων μεθόδων υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής.
 3. Προσδιορισμός της αθροιστικής διήθησης του εδάφους.
 4. Προσδιορισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφους.
 5. Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους.
 6. Προσδιορισμός του φαινόμενου ειδικού βάρους του εδάφους.
 7. Προσδιορισμός της υγρασίας κορεσμού του εδάφους.
 8. Προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους.
 9. Προσδιορισμός της υδατοϊκανότητας του εδάφους.
 10. Προσδιορισμός του σημείου μόνιμης μάρανσης του εδάφους.
 11. Σχεδιασμός, εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης.
 12. Προσδιορισμός ποιότητας νερού.
 13. Προσδιορισμός τοξικότητας νερού.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
 2. Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε Ημερίδες.
 3. Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση διαφόρων καλλιεργειών (χλοοτάπητας, καλλωπιστικά, ενεργειακά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας).
 4. Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων στερεών αστικών αποβλήτων σε καλλιέργειες ενεργειακών φυτών.
 5. <Εξοικονόμηση νερού με εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης σε διάφορες καλλιέργειες (χλοοτάπητας, καλλωπιστικά, ενεργειακά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας).
 6. Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας με την εφαρμογή υπόγειας στάγδην άρδευσης σε διάφορες καλλιέργειες (χλοοτάπητας, καλλωπιστικά, ενεργειακά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας).
 7. Μοντέλα πρόβλεψης παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών εφαρμόζοντας διαφορετικές δόσεις άρδευσης.
 8. Υπολογισμός και χαρτογράφηση των αναγκών σε νερό του Νομού Μαγνησίας.
 9. Υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα.
 10. Εξαγωγή οικονομικής μελέτης από τη χρήση ευφυούς συστήματος στάγδην άρδευσης σε ενεργειακή καλλιέργεια.
 11. Βέλτιστος υπολογισμός των υδροδυναμικών παραμέτρων του εδάφους από τη σύγκριση μοντέλων αθροιστικής διήθησης νερού.
 12. Πρόβλεψη της διάρκειας άρδευσης και της στράγγισης βάσει των υδροδυναμικών παραμέτρων του εδάφους.
 13. Προσδιορισμός της ποιότητας του νερού άρδευσης και ύδρευσης με φυσικοχημικές και οικοτοξικολογικές μεθόδους.
 14. Ορθολογικότερη άρδευση για την προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης Κάρλας που αποτελεί περιοχή Natura.

Ερευνητικά Έργα

 1. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ «Εφαρμογή των επεξεργασμένων στερεών αστικών αποβλήτων στη γεωργία. Επίδραση στην άρδευση, στην ανάπτυξη των φυτών και στο περιβάλλον», Ε.Ε., ΥΠΕΠΘ.
 2. «Υπολογισμός και χαρτογράφηση των αναγκών σε νερό του Νομού Μαγνησίας», Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.
 3. ΠΕΝΕΔ «Μεγιστοποίηση της ενεργειακής ωφέλειας από την καλλιέργεια του ενεργειακού φυτού σόργου με ευφυή ρύθμιση άρδευσης», Ε.Ε., ΓΓΕΤ.
 4. ΠΕΝΕΔ «Αξιοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για υπόγεια στάγδην άρδευση αστικού πρασίνου με χρήση προβλεπτικών τεχνικών λογικής μεταγωγής» ΓΓΕΤ.
 5. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση φυτών με αυτοματοποιημένα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας», ΕΠΕΑΕΚ.
 6. «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση ενεργειακών φυτών», ΔΕΥΑΜΒ.
 7. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι «Εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων άρδευσης και επίδραση στην ανάπτυξη των καλλιεργειών», ΕΠΕΑΕΚ.
 8. Άρδευση πρασίνου με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα», ΔΕΥΑΜΒ.
 9. «Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών στη Θεσσαλία», Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 10. «Μελέτη της ικανότητας βελτίωσης των εισερχομένων στον ταμιευτήρα Στεφανοβικείου στραγγιστικών υδάτων, μέσω της λειτουργίας του ως υγροβιότοπου», Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 11. «Ανάλυση Ευαισθησίας Υδρολογικών Παραμέτρων. Εφαρμογή στο Ελληνικό τμήμα της Υδρολογικής λεκάνης του Ποταμού Στρυμόνα». Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 12. IRMA – «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» European Territorial Cooperation Programmes (ETCP), GREECE–ITALY 2007–2013.
 13. «Βασικές γνώσεις στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα».

Πρόσωπα

Διευθυντής
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία
+30 24210 93059
Λέκτορας
Χαλκίδης Ηρακλής
+30 24210 93061
Ερευνητής
Παπανίκος Νικόλαος
+30 24210 93063
Ερευνητής
Αναστασία Αγγελάκη
+30 24210 93147