Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

laboratory image
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 93228
gemtos@agr.uth.gr

Το εργαστήριο ασχολείται με θέματα εκμηχάνισης των καλλιεργειών. Ειδικότερα με συστήματα κατεργασίας και επιπτώσεις στο έδαφος, σχεδιασμό και ανάπια τη διάβρωση του εδάφους και την απορροή, τυξη εξοπλισμού, ελέγχους και δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων, με μέτρηση των δυνάμεων και της απαιτούμενης ισχύος για εργασίες αγρού, ανάπτυξη προτύπων διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών, συστήματα συγκομιδής και διακίνησης βιομάζας, ενεργειακές καλλιέργειες και συστήματα αμειψισποράς σε αλληλεπίδραση με τη κατεργασία εδάφους, διαχείριση γεωργικού εξοπλισμού, εξαγωγή φυτικών λαδιών και χρήση σε γεωργικούς ελκυστήρες για δημιουργία αυτόνομων ενεργειακά αγροκτημάτων, εφαρμογές γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες βαμβακιού, σιτηρών και σε καλλιέργειες υψηλής αξίας όπως μήλα, αμπέλια και αχλάδια. Εφαρμογές ρομποτικής στη γεωργία και ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ:

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Κατεργασία εδάφους.
 2. Ανάπτυξη και δοκιμές γεωργικού εξοπλισμού.
 3. Παραγωγή και χρήση βιομάζας.
 4. Διαχείριση γεωργικού εξοπλισμού.
 5. Γεωργία Ακριβείας με εφαρμογές σε βαμβάκι, σιτηρά, μήλα, αχλάδια και αμπέλι .

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Γεωργικός Ελκυστήρας με όργανα για μέτρηση παραμέτρων κατά την εργασία στο χωράφι.
 2. Σπαρτικές για ακαλλιέργεια.
 3. Μηχανή εξαγωγής φυτικών ελαίων με ψυχρή συμπίεση.
 4. Όργανα Γεωργία Ακριβείας όπως όργανα για μέτρησης δεικτών βλάστησης, ασύρματα δίκτυα για μέτρηση υγρασίας εδάφους, ανάπτυξη ενός αυτόνομου οχήματος κλπ.
 5. Δυναμόμετρο για δοκιμές στο ΡΤΟ γ.ε.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων.
 2. Μελέτες παραγωγής και χρήσης βιομάζας.
 3. Σχεδιασμός, έλεγχοι και δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Ανάπτυξη μηχανήματος για κατεργασία σε λωρίδες.
 2. Βελτίωση καλλιεργητή με χρήση αβαθών υνιών.
 3. Στοιχεία καλλιεργειών ελαιοκράμβης, ηλίανθου, γλυκού σόργου.

Ερευνητικά Έργα

 1. Crop residues collection and use for energy production 1987-1996. Funding by the Greek Miistry of Education and the research commitee of the TEI of Larissa.
 2. Comparison of methods of production of ensiled feedstock with methods suitable for small holdings.Ερευνητικό πρόγραμμα 1987-1996. Funding by the Greek Miistry of Education and the research commitee of the TEI of Larissa.
 3. Vinasse (alcohol industry waste) recycling in agriculture (1991-93) Funded by the Greek Industry of Alcohol Production.
 4. Vinasse (alcohol industry waste) recycling in agriculture (1993-94) Funded by the Greek Minoistry of Labour and the European Spocial Fund.
 5. Comparison of the ploughs produced by TERRA SA and imported ploughs. 1993-94 Funded by the Greek Minoistry of Labour and the European Spocial Fund.
 6. Imporovement of the disk harrow produced by Sambris Ltd 1994- 1996 Funded by the General Secretary of Research and Technology, of the Ministry of Development.
 7. Cotton planting in single and twin rows. Funding by thw Research Committee of the University of Thessaly.
 8. Tranditional farm machinery – Tools and equipment in Thessaly. Funding by the Research Committee of the University of Thessaly.
 9. Use of alternative methods for soil tillage and the the establishment of cotton crop to reduce costsa and protect the environment Funded by the General Secretary of Research and Technology, of the Ministry of Development.
 10. Measurement of the forces developed and the energy requirements form mounted and trailed equipment. Funded by the by the Research Committee of the University of Thessaly.
 11. Desing, Construction and Tesing of tools for cotton cultivation inn Ridges for reduced energy and chemicals consumption. Funded by Skarlatos Company and the General Secretary of Research and Technology, of the Ministry of Development.
 12. Desing, Construction and Tesing of a heavy cultivator to reduce constraction costs, optimization of energy requirements and of soil tillage. Funded by the Saliarakis and Papakostas Company and and the General Secretary of Research and Technology, of the Ministry of Development.
 13. Project Health and Safety in Agriculture funded by the Ministry of Education.
 14. Management of farm machinery and data with application of ICT in precision agriculture funded by the Ministry of Education.
 15. Models of special and temporal variability in agriculture. Applications in cotton and apples. Funded by the Ministry of Education.
 16. Application if ICT in agriculture in order to manage temporal and special variability through variable rate technology Funded by General Secretary of Research and Technology, of the Ministry of Development.
 17. Biofuels Production in Thessaly, Funded by General Secretary of Research and Technology, of the Ministry of Development.
 18. Future Farm funded by the Commission of EU (7th PF).
 19. Precision agriculture application in Olive Orchard. Funded by the MOSANTO Hellas SA.
 20. A feasibility study of variable rate irrigation in the Black Sea Region, Funded by the BSC.
 21. RoboFarm, Funded by ICT AGRI.
 22. Friendly to the environment Biomass production funded by the Greek Minixtry of Education under THALIS programme.
 23. Precision Agriculture applition in apples funded by the General Secretary of Research and Technology, of the Ministry ofEducation through the Greek –Romania scientific cooperation.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Γέμτος Θεοφάνης
+30 24210 93228
Ερευνητής
Χρήστος Καβαλάρης
+30 24210 93229
Επιστημονικός Συνεργάτης (ΜSc.)
Καραμούτης Χρήστος
+30 24210 93232